Aert van der Neer

Biografische gegevens:

Aert van der Neer, of Aernout of Artus (1603-1677), was een landschapsschilder uit de Nederlandse Gouden Eeuw, gespecialiseerd in kleine nachtscènes die alleen worden verlicht door maanlicht en vuren, en besneeuwde winterlandschappen, beide vaak met uitzicht op een kanaal of rivier. Hij was een tijdgenoot van Albert Cuyp en Meindert Hobbema, en net als laatstgenoemde leefde en stierf hij in relatieve onbekendheid. Uit recent onderzoek van René van Dijk van het Streekarchief Gorinchem is gebleken dat Van Der Neer in Gorinchem is geboren. Volgens Arnold Houbraken woonde Van der Neer in Gorinchem als rentmeester van de heren van Arkel, wat de afwezigheid van foto's uit zijn vroege jaren zou verklaren. Mogelijk werd hij amateurschilder door contacten met de Amsterdamse schilders Rafael en Jochem Govertsz Camphuysen, met wiens zus Lysbeth hij in 1629 trouwde. Ze kregen zes kinderen: Grietje, Eglon, Cornelia, Elisabeth, Pieter en Alida. Vijf van de kinderen werden gedoopt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, niet ver van waar hij woonde. Zijn zoon Eglon werd later zelf portretschilder. Van der Neer kon zijn gezin nauwelijks onderhouden door zijn landschappen, die niet hoog gewaardeerd werden, te verkopen. In 1659 leek het nodig zijn inkomen aan te vullen met een wijnbar in de Kalverstraat, maar twee jaar later ging hij failliet. Hij stierf in bittere armoede in Amsterdam, en zijn kunst werd zo weinig gewaardeerd dat de door hem nagelaten foto's werden geschat op ongeveer vijf shilling per stuk. De vroegste afbeeldingen waarop Van Der Neer zijn monogram van A.V. en D.N. doorweven met een datum zijn een winterlandschap in het Rijksmuseum in Amsterdam (gedateerd 1639), en een ander in de Martins-collectie in Kiel onrijpe werken, beide van slechte kwaliteit. Veel beter is het Winterlandschap, en de Maanlichtscène ooit in de collectie d'Arenberg in Brussel. In 1652 was Van Der Neer getuige van de brand die het oude stadhuis van Amsterdam in de as legde. Hij maakte van dit ongeluk het onderwerp voor twee of drie foto's, nu in de galerijen van Berlijn en Kopenhagen. Hoewel Amsterdam constant de woonplaats van Van der Neer lijkt te zijn geweest, vertellen zijn foto's dat hij goed bekend was met de grachten en bossen rond Haarlem en Leiden, en met de uithoeken van de Maas en de Rijn. Dordrecht, de woonplaats van Albert Cuyp, komt soms voor op zijn foto's, en er is substantieel bewijs dat er vriendschap bestond tussen de twee mannen. In een bepaalde periode van hun leven legden ze hun handen op dezelfde doeken, waarop ze elk hun gezamenlijke stempel drukten. Bij sommigen was het de handtekening van de naam, bij anderen de meer overtuigende handtekening van stijl. Er zijn landschappen in de collecties van de hertogen van Bedford en Westminster, waarin Cuyp ofwel de bevroren Maes heeft afgebeeld met vissers die haringen aan het pakken zijn, ofwel de maan die zijn licht weerkaatst op het kalme water van de rivier. Dit zijn modellen waarnaar Van Der Neer lijkt te hebben gewerkt. Hetzelfde gevoel en soortgelijke onderwerpen vind je bij Cuyp en Van Der Neer, voor en na hun samenwerking, maar Cuyp was het leidende genie. Van der Neer kreeg hulp van hem; Cuyp verwachtte niets van Van Der Neer. De foto's van zijn vriend verlevendigde hij desgevraagd zorgvuldig met figuren en vee. Het is op foto's die ze gezamenlijk hebben gemaakt dat we de aanwezigheid van Van Der Neer in Dordrecht ontdekken. We zijn bij Dordrecht in het ondergaande landschap van het Louvre, waarin Cuyp klaarblijkelijk de voorgrond en koeien schilderde. Op de foto van de National Gallery, Londen, zet Cuyp zijn naam op de emmer van een melkmeisje, wiens figuur en rode rok hij met lichteffect heeft geschilderd aan de rand van het landschap van Van Der Neer. Wederom een paar vissers met een hond, en een sportman die aan komt sluipen om enkele eenden te verrassen, zijn Cuyps in een hoofdstad Van Der Neer aan het Staedel Instituut in Frankfurt. Van der Neers favoriete onderwerpen waren de rivieren en waterlopen van zijn geboorteland, bij zonsondergang of in het donker. Zijn bijzondere vaardigheid komt tot uiting in het realiseren van doorschijnendheid, waardoor zelfs verre objecten in het donker kunnen verschijnen met verschillende warme bruine en staalgrijze tinten. Een andere van zijn fantasieën is om bevroren water te schilderen, en zijn ijslandschappen bij daglicht met golfers, sleeën en vissers zijn net zo talrijk als zijn maanlicht. Maar hij vermijdt altijd de indruk van ijzel, wat een van zijn grote gaven is. Zijn foto's zijn niet schaars. Ze zijn in de markt minder waard dan die van Cuyp of Hobbema; maar omdat ze een eigenaardige charme bezitten, zijn ze erg gewild bij verzamelaars. Van de ongeveer honderdvijftig foto's die voor het publiek toegankelijk zijn, bevindt de meest uitgelezen selectie zich in de Hermitage in Sint-Petersburg. In Engeland zijn schilderijen van zijn penseel te vinden in de National Gallery en Wallace Collection. (Master Painters)

Aert van der Neer (toegeschreven aan), Een winterlandschap met colfspelers op een bevroren meer bij een dorp - 17de eeuw
Titel: Een winterlandschap met colfspelers op een bevroren meer bij een dorp

Schilder: Aert van der Neer (toegeschreven aan)


Datering: 17de eeuw


Techniek: olie op canvas


Afmeting: 48,3 x 56,5 cm

Herkomst: 


H.G. Oosterdijk (1731-1795) en H. van Heuvel; Philippus van der Schley, Amsterdam, 8 oktober 1800, lot 65 (20 fl. to Coclers). (Possibly) Lady Anne Danby Vernon Harcourt (1796-1879). (see literature, W. Schulz). Jean-Baptiste Foucart (1823-1898), Valenciennes; his sale (†), de Brauwere, Gostieau, Lancial, Sueur, Valenciennes, 12 October 1898, lot 117 (2,000 FF). Art market, London by 1954. Private collection, Netherlands. with J.R. Bier, Haarlem, by 1962. with Brod Gallery, London, by 1965. Private collection, Bloemendaal. Anonymous sale [Property of a European Private Collector]; Sotheby's, London, 19 April 1989, lot 36, when acquired by the present owner. 

Literatuur:


-C. Hofstede de Groot, A Catalogue Raisonné of the works of the most eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century, VII, London, 1923, p. 459, no. 565. 

-J.R. Bier, Advertisement, Burlington Magazine, CIV, 1962, p. v, illustrated. 

-***Weltkunst, 15 February 1968, illustrated 

-W. Schulz, Aert van der Neer, Doornspijk, 2002, pp. 184-5, no. 205, fig. 64.

Voor details:

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschaft mit feuerbrunst - 1660
Herkomst: Kunsthaus Zürich, Dauerleihgabe Schweizer Privatsammlung, 2015
Beschrijving: Winterlandschap met vuurzee en colfspelers (zie detailafbeeldingen onder 'publicatie bekijken')
Datering: 1660
Techniek: Olieverf op paneel
Schilder: Aert van der Neer
Afmeting: 34 x 40.7 cm
Lees volledige artikel
Aert van der Neer Winter landscape with a sleigh, ice skaters and people playing colf on the ice

Winterlandschap met arreslee, schaatsers en colfspel op het ijs (Winter landscape with a sleigh, ice skaters and people playing 'colf'on the ice) door Aert van der Neer.

Olieverf op paneel. 26,3 x 35,5 cm. Gemonogrammeerd rechtsonder: AV DN. Datering ontbreekt

Collecties

• Private collection Schmitz-Dräger, Keulen 2002 - gesignaleerd

Literatuur

• Hofstede de Groot 1907-1928 , dl. 7 (1918), nr. 560 • Schulz 2002 , nr. 69 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0001114923)

Let op: waterrmerken in afbeelding van RKD

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer Winterlandschap met schaatsers en colfspelers op een vaart

Winterlandschap met schaatsers en colfspelers op een vaart bij een dorp, door Aert van der Neer

Winterlandscape with ice-skaters and colf players on a frozen canal near a village, by Aert van der Neer

Olieverf op paneel. 14 x 27 cm

Veilingen/Auctions

• Christie's (London (England)) 2010-07-09, afb. kleurenreproductie, lotnr. 23, met opgave van herkomst, tentoonstelling en literatuur; Volgens opbrengstenlijst niet verkocht

Literatuur/Documentation

• Schulz 2002 , mogelijk nr. 108

Bron/Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, 1603-1677. 17 november 2018Aert van der Neer (1603-1677) A collection of paintings 4K Ultra HD

Aert van der Neer, or Aernout or Artus (1603-1677), was a landscape painter of the Dutch Golden Age, specializing in small night scenes lit only by moonlight and fires, and snowy winter landscapes, both often looking down a canal or river. He was a contemporary of Albert Cuyp and Meindert Hobbema, and like the latter he lived and died in comparative obscurity. Recent research by René van Dijk of the Gorinchem Regional Archive has established that Van Der Neer was born in Gorinchem. According to Arnold Houbraken, Van Der Neer lived in Gorinchem as a steward to the lords of Arkel, which would account for the absence of any pictures dating from his early years. He became an amateur painter possibly upon contact with the Amsterdam painters Rafael and Jochem Govertsz Camphuysen, whose sister Lysbeth he married in 1629. They had six children: Grietje, Eglon, Cornelia, Elisabeth, Pieter and Alida. Five of the children were baptized in the Nieuwe Kerk in Amsterdam, not far from where he lived. His son Eglon later became a portrait painter himself. Van Der Neer was barely able to support his family by selling his landscapes, which were not highly valued. In 1659 it seemed necessary to supplement his income by keeping a wine tavern in the Kalverstraat, but two years later he went broke. He died in Amsterdam in abject poverty, and his art was so little esteemed that the pictures left by him were valued at about five shillings apiece. The earliest pictures in which Van Der Neer coupled his monogram of A.V. and D.N. interlaced with a date are a winter landscape in the Rijksmuseum at Amsterdam (dated 1639), and another in the Martins collection at Kiel immature works both, of poor quality. Far better is the Winter Landscape, and the Moonlight Scene once in the d'Arenberg collection in Brussels. In 1652 Van Der Neer witnessed the fire which consumed the old town-hall of Amsterdam. He made this accident the subject for two or three pictures, now in the galleries of Berlin and Copenhagen. Though Amsterdam appears to have been constantly Van Der Neer's domicile, his pictures tell that he was well acquainted with the canals and woods about Haarlem and Leiden, and with the reaches of the Meuse and Rhine. Dordrecht, the home of Albert Cuyp, is sometimes found in his pictures, and substantial evidence exists that there was friendship between the two men. At some period of their lives they laid their hands to the same canvases, on each of which they left their joint mark. On some it was the signature of the name, on others the more convincing signature of style. There are landscapes in the collections of the dukes of Bedford and Westminster, in which Cuyp has represented either the frozen Maes with fishermen packing herrings, or the moon reflecting its light on the river's placid waters. These are models after which Van Der Neer appears to have worked. The same feeling and similar subjects are found in Cuyp and Van Der Neer, before and after their partnership, but Cuyp was the leading genius. Van Der Neer got assistance from him; Cuyp expected none from Van Der Neer. He carefully enlivened his friend's pictures, when asked to do so, with figures and cattle. It is in pictures jointly produced by them that we discover Van Der Neer's presence at Dordrecht. We are near Dordrecht in the landscape sunset of the Louvre, in which Cuyp evidently painted the foreground and cows. In the National Gallery, London picture Cuyp signs his name on the pail of a milkmaid, whose figure and red skirt he has painted with light effectiveness near the edge of Van Der Neer's landscape. Again, a couple of fishermen with a dog, and a sportsman creeping up to surprise some ducks, are Cuyp's in a capital Van Der Neer at the Staedel Institute in Frankfurt. Van Der Neer's favourite subjects were the rivers and watercourses of his native country either at sunset or after dark. His peculiar skill is shown in realizing translucence which allows objects even distant to appear in the darkness with varieties of warm brown and steel greys. Another of his fancies is to paint frozen water, and his daylight icescapes with golfers, sleighers, and fishermen are as numerous as his moonlights. But he always avoids the impression of frostiness, which is one of his great gifts. His pictures are not scarce. They are less valuable in the market than those of Cuyp or Hobbema; but, possessing a charm peculiarly their own, they are much sought after by collectors. Out of about one hundred and fifty pictures accessible to the public, the choicest selection is in the Hermitage at Saint Petersburg. In England paintings from his brush are to be found at the National Gallery and Wallace Collection.

Master Painters. Gepubliceerd op 17 november 2018


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, A frozen canal with colf players and buildings on both banks

A frozen canal with colf players and buildings on both banks, by Aert van der Neer (Amsterdam, 1603/1604 - 1677, Amsterdam)

Oil on oak panel. 25 x 35 cm / 9 7/8" x 13 3/4". Signed with monogram lower right: AVDN

Provenance

• Private collection, Holland

• With W.E. Duits, Amsterdam, March 1933

• Louis Rozelaar (1883-1943), Amsterdam

• Thence by family descent in New York and Monaco

Auctions/Sales

• Blouin Art Sales

• Sotheby's London, Old Masters Day Sale, May 24, 2018, Lot No 59

Literature

• W. Schulz, Aert van der Neer, Doornspijk 2002, p. 148, cat. no. 84, reproduced in black and white fig. 45

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, A Frozen River by a Town at Evening

A Frozen River by a Town at Evening, about 1665 by Aert van der Neer (1604 - 1677)

Van der Neer specialised in landscapes seen by moonlight or evening light. The composition, with the waterway receding into the distance at right angles to the horizon, is characteristic of van der Neer. This example was probably painted in the mid-1660s.

Oil on wood. 10 3/8 x 15 15/16 ins., 25,5 x 39,3 cm

National Gallery, London

Source: Do Smit
Download
Afbeelding in groter formaat (zie bijlage; jpg, 11.7 MB)

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, A Frozen River near a Village with Colf Players and Skaters

A Frozen River near a Village with Colf Players and Skaters, painted about 1648 by Aert van der Neer (1604 - 1677)

The game of colf was played in the Middle Ages, but became particularly popular in seventeenth-century Holland. It was called colf, and was played on the ice. European winters in the mid-seventeenth century were severe. Rivers and canals froze so solid that the life normally lived in a village moved out onto the frozen waterways and carried on – business as usual.

But van der Neer shows his villagers at play. One man, about to strike the ball with his long club, is brightly lit in spite of the grey clouds. A patch of blue overhead reflects on the ice, making it appear even colder. Perhaps a little chilly in his fashionable clothes, the man stands out in his white shirt sleeves and his kolfer’s stance – leaning forward, bottom out. His concentration is fierce as he aims for the target, under the scrutiny of his opponent and a couple of onlookers.

Other couples play along the far bank, leaving the broad stretch of the river to the crazily tipping skaters, the sledge with the old woman bundled up in her shawl, the fisherman checking his lines, the woman sitting on the beleaguered boat, rubbing her leg. Not everyone was an expert skater, it would seem.

Van der Neer painted the little village with affectionate detail. Outlines are crisp with a dusting of snow: a tall grey roof, another brown with moss and sagging just a little, and in front of it a barn with thatch slung over a long pole. Each brittle branch of the leafless trees is silhouetted against mounting white clouds in the background, their slender trunks reflected in the ice. Icicles cling to the side of the bridge and a streak of white light shines out from the back of the barn. A couple cosily wrapped in their smart, warm coats, hand tucked into muffs, stroll along with their dog, who stops and stares at the strange antics of the people on the ice.

Starting as a landscape painter, van der Neer came to winter scenes quite late in his career, but captured the chill coming from the ice and the nuances in colour brought about by the scattering of snow and the warmer tones of the clouds. His small figures – people who would have been familiar – are detailed and full of character, drawn first and then transferred into paint in the studio. He treated the old buildings with equal care and fondness, again taken from sketches made outside – the rickety house in front of the church and the cottage jammed in between them, its chimney smoking. But the landscape itself is imaginary, an amalgamation of all these sketches and drawings brought to life in paint.

Sadly, van der Neer’s painting failed to keep him solvent. He kept an inn and painted in his spare time, but even that wasn't enough to make him a livelihood and he died bankrupt.

Oil on canvas. 39.5 x 53 cm. Signed

National Galleries of Scotland (NG1288). Bequeathed by John Staniforth Beckett, 1889

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, A Frozen River with Skaters and Colf Players

A Frozen River with Skaters and Colf Players, by Aert van der Neer

Oil on panel. 34,9 x 20,9 cm

Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam (2309 (OK)), loan: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 1948 (former collection Koenigs)

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, A Town on a Frozen River

A Town on a Frozen River, 1645 - 1650, by Aert van der Neer (Amsterdam, 1603/4 – 1677, Amsterdam)

Oil on canvas. 438 x 514 mm (17 1/4 x 20 1/4 in)

Polesden Lacey, Surrey, UK (NT 1246471)

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, A Village Scene in Winter

A Village Scene in Winter with a Frozen River, by Aert van der Neer (1604 - 1677)

De (linkshandige) colfspeler vinden we deze keer niet op het ijs, maar op de beijsde grond voor zijn deur (links)

Oil on panel. 46,4 x 70,2 cm / 18 1/4" x 27 5/8"

Worcester Art Museum, Massachusetts 01609 USA (Sarah C. Garver Fund;1962.26)

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, A Winter Landscape

A Winter Landscape, by Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Skaters and colf players on a frozen river, to the left several houses and a church, beyond to the right a windmill

Oil on panel. 30 x 38 cm. Monogram

Provenance

• Coll. E. Baxter

• Coll. F.C.F. Parker

Sale, London, Christie's, July 1938, no. 98

Veiling: Sotheby's - Mak van Waay, Amsterdam, april 1976 (voormalige collectie B. de Geus van den Heuvel)

Exibited

• Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, Veertig winterlandschappen, 1950/51, Cat. no. 3

• Schiedam, Stedelijk Museum, 1951/52, Cat. no. 49

• Dordrecht, Dorsrechts Museum, De Tachtigjarige Oorlog, 1952

• Arnhem, Gemeente Museum, 1960/61, Cat. no. 41, ill. no. 21

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, A winter landscape at sunset with figures playing colf

A winter landscape at sunset with figures playing colf on the ice, by Aert van der Neer (Gorinchem, 1604 - 1677, Amsterdam)

Oil on canvas. 50 x 75 cm / 19 1/2" x 29 1/2". Monogrammed at lower left: AV DN (ligated). Framed

Auctions

• Sotheby’s, London, 10 April 2013, lot 44 (as ‘circle of Aert van der Neer’)

• Dorotheum, Old Master Paintings, 20.10.2015, 17:00, Palais Dorotheum Vienna. Lot No. 36. Estimate € 40,000 - € 60,000 ($ 45,500 - $ 68,500); Realized price (purchase price incl. all charges, commissions and taxes)

Literature

• C. Hofstede de Groot, A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch and Flemish Painters of the Seventeenth Century, vol. 7, London, 1923, p. 449, no. 524 (as ‘Aert van der Neer’)

• W. Schulz, Aert van der Neer, Doornspijk, 2002, p. 168, cat. no. 135 (as ‘probably authentic’)

Attention

Wolfgang Schulz has confirmed the authenticity of the present painting. A written certificate from 28 March 2014 is available. When Wolfgang Schulz included the present painting in his monograph on Aert van der Neer, it was not yet known to him in the original, and so he questioned the attribution to a certain degree. Having seen the original in 2014, he was able to endorse it as an autograph work. In his certificate he writes: “Painted in Amsterdam in the second half of the 1660s, it shows the typical features characteristic of the artist’s late work.”

Provenance

• George Sholto Gordon Douglas-Pennant, 2nd Baron Penrhyn (1836–1907), Penrhyn Castle/Wales

• Countess of Milmoren (Kilmorey?)

• sale, Sotheby’s, London, 3 December 1924, lot 72

• with J. Goudstikker, Amsterdam (1924)

• sale, London, 22 May 1925, lot 81

• sale, Amsterdam, 13 July 1926, lot 652

• sale, Sotheby’s, London, 10 April 2013, lot 44 (as ‘circle of Aert van der Neer’)

'The property of a gentleman'

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, A winter landscape with skaters and colf players

A winter landscape with skaters and colf players on a frozen river, oil on panel by Aert van der Neer (1604 - 1677)

48.3 x 89.7 cm. Signed 'AV DNeer.' (centre right, 'AV' and 'DN' linked)

Christie's, LotFinder: entry 5277762. Price realized 8 December 2009: $ 791,175 (London, King Street)

Provenance

With W.E. Duits, London, from whom acquired in the 1950s by Robert Rex Edgar, and by descent to the present owner.

Literature

W. Schulz, Aert van der Neer, Doornspijk, 2002, p. 193, no. 244, fig. 2 (whereabouts unknown).

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, A Winter Landscape with Skaters and Colf Players


A Winter Landscape with Skaters and Colf Players. Aert van der Neer (1603–1677)

Oil on panel. 34 x 51.5 cm

National Trust, Tyntesfield, Rotherham, UK (27414). Purchased from the estate of the late George Richard Lawley Gibbs with the assistance of the National Heritage Memorial Fund, the National Art Collections Fund and donations from members and supporters, 2002

Source: Do Smit


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, ​A winter landscape with skaters and colf players by a village
A winter landscape with skaters and colf players by a village, by Aert van der Neer (1603/4 - 1677)
Oil on panel. 34.5 x 44.7 cm / 13 1/2 x 17 5/8 in. Signed with initials 'AV DN' ('AV' and 'DN' linked) lower left
Provenance
with Knoedler, London and New York, 1921, inv. no. 13914 (according to a file in the Witt Library, Courtauld Institute, the Knoedler stock number on the reverse).
Anonymous sale; Galerie Dr. Gottschewski & Dr. Schäffer, Berlin, 6-30 November 1927.
with Jacques Goudstikker, Amsterdam, 1932, as in 'Particulier bezit'.
Anonymous sale; Fischer, Lucerne, 14-21 November 1978, lot 1856. Auctions
Sale
Christie's, London, 8 December 2010. Sale 7888
Estimate: £ 25,000 - £ 35,000 ($ 39,425 - $ 55,195)
Price Realized: £ 49,250 ($ 77,323)
Pre-Lot Text: The property of a private European Collector Literature
• W. Schulz, Aert van der Neer, Doornspijk, 2002, p. 181, no. 188.
Published as 'probably autograph' by Dr. Wolfgang Schulz in his 2002 monograph on the artist, we are grateful to him for recently confirming a full attribution, on the basis of photographs.

Exhibited
• Amsterdam, Galerie Goudstikker, Hollandsche Winterlandschappen uit de XVIIe eeuw, 6-29 February 1932, no. 56, as in 'Particulier bezit'.
Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, A Winter Scene

A Winter Scene. Aert van der Neer (1603 – 1677)

Oil on canvas. 66 x 84 cm

National Trust, Tatton Park (1298190). Bequeathed by Maurice Egerton, 4th Baron Egerton of Tatton, with the house, gardens and contents of Tatton Park

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, An extensive Winter Landscape

English, Nederlands

English

An extensive Winter Landscape with an elegant Couple, a Child and a Dog on a Path in the foreground, Skaters, Colf Players and a Child pushing a Sledge on the Ice, a farmhouse nearby, a church beyond. Aert van der Neer (1603/4-1677)

Oil on panel, unframed. 18 1/8 x 27 5/8in. / 46.2 x 70.2cm. Signed with two monograms 'AV' and 'DN'

Provenance

• Captain Helben (according to catalogue of the 1952-3 Royal Academy exhibition). • Said to have been acquired from Beckford in 1839 (presumably William Beckford 1759-1849 of Landsdown Tower, Bath) by Robert Stayner Holford, who inherited £1,000,000 from an uncle in 1838 and made his renowned collection between c. 1840 and 1860 (see Dictionary of National Biography, Missing Persons, ed. C.S. Nicholas, Oxford, 1993; G.F. Waagen, Treasures of Art in Great Britain, II, London, 1854, pp. 193-4, recorded his visit to Holford's collection, then housed in Russell Square, London, but did not then record the present picture; at that time Holford was rebuilding Dorchester House in Park Lane, London, where his collection was later to be housed). • By inheritance to Sir George Lindsay Holford; • Christie's, 17 May 1928, lot 25 (3,500gns. to Leggatt).

Auction

• Christie’s London. Sale 5823 (Old Master Pictures), Lot 11 (Property of the late Sir Harold Wernher, BT., G.C.V.O.), 4 July 1997. Estimate GBP 700,000 - GBP 900,000; Price realised GBP 2,311,500

Source: Do Smit

Nederlands

IJsvermaak van Aert van der Neer (1603 - 1677)

Olieverf op paneel. 46 x 70,2 cm

Bron: digitale catalogus Sotheby's, Chris Teulings

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, An extensive winter Landscape with Figures playing Colf

An extensive winter Landscape with Figures playing Colf on a frozen River. Aert van der Neer (1603/4-1677)

Oil on canvas. 53 x 68.1/8in. / 136 x 173cm. Signed with double monogram 'AV DN'

Provenance • with P. de Boer, Amsterdam until 1972, when purchased by the present owner.

Auction

• Christie’s New York. Sale 9154 (Important Old Master Paintings), Lot 109, 25 May 1999. Estimate USD 100,000 - USD 150,000; Price realised USD 112,500

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Beugelen, 'Kolven door den beugel'. 1649

English, Nederlands

English
Evening Game of ‘Kolven door den beugel’ in a Dutch Village, 1649. Aert van der Neer

The serene mood permeating the painting is still enhanced by the golden light of the setting sun. People amuse themselves and rest; two men with clubs are playing ‘kolf door den beugel’.
An unusual kind of very impressive lighting in the represented landscapes was this artist´s speciality.
Oil on oak panel. 42 x 70 cm. Inscription: AV DN. 1649
National Gallery Prague (O 123;1843: given by Josef K.E. Hoser)
Nederlands
'Kolven door den beugel', door Aert van der Neer, 1649
Olieverf op paneel. 42 x 70 cm. Gesigneerd, gedateerd
National Galery Praag (O 123; 1843: given by Josef K.E. Hoser)

Bron: Stichting NGA Early Golf, Do Smit
Download 
Afbeelding van speelbaan in groter formaat (zie bijlage; jpg, 6.48 MB)
Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Canal Glacé, ijsvermaak op een bevroren rivier

Canal Glacé, ijsvermaak op een bevroren rivier, naar Aert van der Neer, bewerkt en uitgegeven te Amsterdam door Pierre Fouquet junior en van tekst voorzien door J.Ph. le Bas

Midden op de voorgrond is een bak- en prikslee afgebeeld en meer rechts staat een arrenslede. Verder wordt er geschaatst en gecolfd op het ijs. Links op de achtergrond staat een standaardmolen en rechts is een stadsgezicht te zien.

Gravure op papier. 37 x 46 cm

Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Colf spelers bij het ijs

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op doek 98 x 130 cm

Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweg

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Colfspelers en schaatsers

Colfspelers en schaatsers, ongedateerd, Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op doek. 46,5 x 59 cm. Linksonder: AVDN

Kunsthalle, Bremen, Duitsland (inv.nr 179-1928/18). Nalatenschap Dr. Hermann Henrich Meier jr. 1928

Literatuur

• Gustav Pauli: Gemälde alter Meister aus bremischem Privatbesitz. Bremen 1905, S. 50, 62 • Hofstede de Groot Bd. 7, 1918, S. 480, Nr. 490 • Jahresbericht des Vorstandes des Kunstvereins in Bremen, Jahresbericht 1928/29, S. 4 • Emil Waldmann: Die Bremer Kunsthalle. Mit Erläuterungen ihrer bedeutendsten Gemälde, Bremen 1932, S. 42 • Emil Waldmann: Die Bremer Kunsthalle. Ein Führer zur Vorbereitung und zur Erinnerung, Bremen 1933, S. 84 • Emil Waldmann: Gemälde und Bildhauerwerke in der Kunsthalle zu Bremen, Bremen 1935, S. 67, Nr. 179 • Emil Waldmann: Gemälde und Bildhauerwerke der Kunsthalle zu Bremen, Bremen 1939, S. 110, Nr. 179 • Fredo Bachmann: Aert van der Neer 1603/04-1677. Bremen 1982, S. 140, Abb. 117 • Corinna Höper: Katalog der Gemälde des 14. bis 18. Jahrhunderts in der Kunsthalle Bremen, Bremen 1990, S. 239 m. Abb. • Andreas Kreul: Kunsthalle Bremen - Gemälde-Verzeichnis, Wiesbaden 1994, Kat. Nr. 808

Tentoonstellingen

• Ausstellung historischer Gemälde aus Privatbesitz in der Kunsthalle Bremen, Kat. Ausst. Kunsthalle Bremen 1904, Nr. 278.

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel, Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Colfspelers op het ijs

Colfspelers op het ijs uit ca. 1640 -1645 van Aert van der Neer (1603/04-1677).

Op de voorgrond, bij het bootje, zijn twee colvers te zien.

Olieverf op paneel, 40 x 55,3 cm. Gemonogrammeerd linksonder: AVDN (AV ineen, DN ineen)

Particuliere collectie.

Collecties

• Private collection John Remmington Mills, Engeland - 1879

• Private collection Henry Trueman Mills Mills, Hilborough (Engeland) 1879 -

• Private collection Major John Charles Trueman Mills, Hilborough (Engeland) 1955 - 1975 fotolijst 1955, nr. 20

• Art dealer Alfred Brod Gallery, Londen 1975 - 1979 gesignaleerd tussen 1975 en 1979

• Particuliere collectie / Private collection Arlington (Virginia) 1979 - 1989 gesignaleerd in 1979 en ca. 1989-1990

• Robert Noortman Gallery, Maastricht/Londen 1991 - gesignaleerd na 1991

• Particuliere collectie / Private collection Nederland 2002 - 2013 gesignaleerd, 2013 geveild

Veilingen

• Sotheby (Londen (Engeland)) 1975-07-09, lotnr. 71A. Inbrenger Mrs Charles Mills. Naam koper : Alfred Brod, 110000 GBP. Cat. veiling Londen, 2013-12-04

• Sotheby's (Londen (Engeland)) 2013-12-04 - 2013-12-05, afb. colour reproduction, lotnr. 22. Inbrenger particuliere collectie. Naam koper : onbekend , 2658500 GBP opbrengstenlijst Sotheby's

Literatuur

• Van Suchtelen e.a. 2001 , p. 104-105, 162, nr. 16 , afb. in kleur

• Schulz 2002 , nr. 98 , afb. in kleur

Bron: Do Smit
Download
• Afbeelding in groter formaat (zie bijlage; tif, 18.7 MB)

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, De Montelbaenstoren en de Oude Schans te Amsterdam

De Montelbaenstoren en de Oude Schans te Amsterdam bij winter, door Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieveerf op doek. 41 x 57 cm

Veiling Frederik Muller en Cie., Amsterdam (1960), afkomstig uit de collectie W.J.R. Dreesmann

Particuliere collectie, Engeland

Bron: Stichting NGA Early Golf, Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Dorpsgezicht met ijsvermaak

Dorpsgezicht met ijsvermaak op een bevroren vaart, ca. 1640-1645, door Aert van der Neer

Olieverf op paneel. 40,3 x 71,8 cm. Gemonogrammeerd linksmidden: AV DN

Herkomst

• private collection Étienne-Edmond Martin baron de Beurnonville, Paris - 1881-05-09 • art dealer Agnew's, London - 1908 ten laatste in 1908 verkocht aan G.J. Gould

• private collection G.J. Gould, New Jersey (state) in Lakewood (New Jersey). 1908 - • private collection Edith Gould Martin - 2005-01-26 familiebezit sinds 1908

Veilingen

• Parijs, collectie Edmond, baron de Beurnonville, 1881-05-09, lotnr. 393 8900. veilingcat. 26 januari 2005 • Christie's (New York City) 2005-01-26, afb. kleurenreproductie, lotnr. 56 Inbrenger nalatenschap Edith Gould Martin, met opgave van herkomst

Literatuur

• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , dl. 7 (1918), nr. 501 • Schulz 2002 , nr. 105

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Frozen River with buildings on both banks

Frozen River with buildings on both banks.

This winter landscape is a fine example from van der Neer's maturity, datable to circa 1660.1 After 1646, none of van der Neer's winter landscapes are dated; therefore establishing a firm chronology of them within the artist's oeuvre has been based largely on stylistic elements.2 The costumes of figures, as well as the positioning of trees in the various compositions have both been used as tools to roughly date these winter scenes. Later works, such as the present example, often depict trees set to the side, mostly along the edges of the farm dwellings, thus framing the picture, whereas in earlier works trees are placed more centrally among the composition.3

By around 1660 winter landscapes dominated van der Neer's output, and the pictures from this time are both particularly strong in quality, and consistent in composition. The present work contains all of the hallmarks recognizable in the artist's best mature paintings: a receding stretch of ice flanked on both sides by homes and trees, a reduced amount of figures on the ice, all carefully placed and rendered, and perhaps most importantly, a soft light. By setting these scenes in the late afternoon, van der Neer is able to utilize a richly colored glow from the setting sun such as warm pinks and greens. Similar in handling and overall composition, this picture may be compared to Wide Frozen River Landscape in the Evening Near a Town, from around the same moment, and now in the National Gallery, London (inv. no. 969).

1. When last sold in 2000 (see provenance), Wolfgang Schulz dated the picture to circa 1660.

2. see Schulz 2002, op. cit., p. 82

3. Ibid.

Oil on panel, 34 x 40,5 cm / 13 3/8" x 15 7/8". Signed with monogram, lower right: AV...

Private property

Provenance

• Thomas Henry Allen Poynder, Hartham Park, Corsham Wiltshire;

• Thence by descent, to Sir John Poynder Dickson-Poynder (1866-1936), 6th Baronet and Baron Islington;

• Thence by descent to, Joan Alice Katherine Dickson-Poynder (1923-1987), later Lady Aldrincham, Tormarton Court, Badmington, Gloucestershire;

• With Galerie Sanct Lucas, Vienna by 1985;

• From whom purchased by a private collector, New York;

• By whom anonymously sold ("Property of a Private Collector, New York"), New York, Sotheby's, 28 January 2000, lot 46;

• There purchased by the present collector

Auctions

• Sotheby's (New York City) 2000-01-28, afb. colour reproduction, lotnr. 46, met opgave van herkomst

• Sotheby's (New York City) 2011-01-26, Collection of Jacob Elie Safra, afb. colour reproduction, lotnr. 37, met opgave van herkomst

Exhibitions

• Vienna, Galerie Sanct Lucas, Gemälde Alter Meister, Winter 1985/86, no. 6

Literature

• Gemälde Alter Meister, exhibition catalogue, Vienna 1986, cat. no. 6, reproduced p. 12

• Schulz 2002 , nr. 229 , afb. in kleur en opgave van herkomst

Source: Chris Teulings (Tefaf 2012)

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Gezicht op een bevroren kanaal met links molens

Gezicht op een bevroren kanaal met links molens, door Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op paneel. 24 x 37 cm. Gesigneerd met monogram

P. de Boer, Amsterdam (januari/februari 1972)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, IJsermaak

IJsvermaak, door Aert van der Neer (Amsterdam 1603/1604 - 1677 Amsterdam

Olieverf/tempera op doek. 48 x 62,8 cm. Linksonder op het schip: 'AV DN' (A boven V; DN ineen)

Rijksmuseum Twenthe (0428)

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, IJsgezicht

IJsgezicht van Aert van der Neer (1603/04-1677).

Olieverf op eiken paneel.63 x 8 c

Veiling Christie's, Londen, mei 1978. Thans in het bezit van de Heinrich und Anny Nolte-Stiftung te Essen, Dep. 963

Tentoonstellingen

• Wallraf-Richartz-Museum, Keulen. Januari 2015

Bron: John & Ineke Ott

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, IJsvermaak buiten de stadswal


IJsvermaak buiten de stadswal uit ca. 1655 van Aert van der Neer (1603-1677).

Aert van der Neer was onbekend in zijn eigen tijd, maar had grote invloed op de latere Europese landschapsschilderkunst, vooral op Jongkind. Dit stuk geldt als één van zijn beste werken. Het paaltje waar men naar speelt lijkt sterk op een kolfstuk.

Olieverf op doek. 62,5 x 75 cm.

Signatuur


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Landscape in Winter

Landscape in Winter, by Aert van der Neer (1603 - 1677)

Oil on canvas

Alan Jacobs Gallery, London, UK

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Landschap met een bevroren rivier

Landschap met een bevroren rivier, door Aert van der Neer

Landscape with a frozen river, by Aert van der Neer

Olieverf op paneel/Oil on panel. 23,8 x 37,7 cm

Herkomst/Provenance

McMaster Museum of Art, Hamilton (Ontario) , inv./cat.nr 1993.013.002LB

Bron/Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, River in Winter

River in Winter, c 1645, by Aert van der Neer (1603 - 1677)

Oil on panel. 35.5 x 62 cm

The State Hermitage Museum, St. Petersbourg (ГЭ-923). Acquired by the Hermitage in 1763 from the Cardinal Valenti collection in Amsterdam

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Riviergezicht bij winter


Riviergezicht bij winter uit de periode 1630 - 1660 door Aert van der Neer (1603 - 1677).

Gezicht op een bevroren vaart met op het ijs colfspelers en schaatsers. Aan de linkeroever een kerk en huizen, aan de rechterzijde enkele boerderijen.

Olieverf op doek. 55,5 x 64 cm. Initialen in monogram op object.

Herkomst

…; ? collection P.J.F. Vrancken (1757-1833), Lokeren;{Nieuwenhuys 1834, p. 165.} ? from whom, fr. 3,000, to the dealer Christianus Johannes Nieuwenhuys (1799-1883), Amsterdam and London, 1825;{Nieuwenhuys 1834, p. 165: ‘39. Winter. Canvas; height 21¼ inches, width 24½. A frozen canal, where several persons are assembled, forms the point of view in this picture. Every season brings its peculiar amusements: thus men, women and children are seen diverting themselves on the ice, some in skating, some on sledges, and others playing at bat and ball. Some isolated trees on the border of the canal, although bereft of their foliage, embellish the scene by the elegance of their forms. In the distance is a village, its dwellings half hidden beneath the snow. The frosty atmosphere is depicted with remarkable talent. (…) It comes from the Collection of Mr Vranken in Lokeren, and I gave him 3,000 francs for it in 1825. £98. 14s. Now in the Cabinet of Henry Bevan, Esq.’} ? from whom, to Henry Bevan, Esquire;{See the previous Note.} …; sale, Sir Edward J. Dean Paul (†, Cambridge House, Twickenham), London (Christie’s), 27 June 1896, no. 93, ₤1,228.10, to the dealer M. Colnaghi;{According to the catalogue for the sale, Charles T.D. Crews, London (Christie’s), 1 June 1915, no. 49: ‘From the collection of Sir E.J. Dean Paul, Bart., 1896. Exhibited at the New Gallery winter exhibition 1907-08’. According to the Times, 29 June 1896, unpag., ‘A very good example of A. van der Neer (…) was sold for 1,170 guineas (M. Colnaghi)’.} sale, Charles T.D. Crews (1839-1915, Portman Square, London), London (Christie’s), 1 June 1915, no. 49,{The painting is illustrated in the catalogue.} $5,510, to P. and D. Colnaghi;{New York Times, 3 June 1915, unpag; GRI, acc. no. 81780591, Colnaghi records, 1894-1959, picture stock books, fiche no. 12, inv. no. A499.} from whom, £ 2,940, to the dealer F. Muller, Amsterdam, 9 Augustus 1915;{GRI, acc. no. 81780591, Colnaghi records, 1894-1959, picture stock books, fiche no. 12, inv. no. A499.}; Hofstede de Groot VII, 1918, p. 487.}…; collection Michiel Onnes (1878-1972), Kasteel Nijenrode;{Hofstede de Groot VII, 1918, p. 487; Hofstede de Groot Notes, RKD.} …; dealer Jacques Goudstikker, November 1920;{Dealer cat. Goudstikker 1920, no. 78, as Paysage d’hiver avec canal gelé (ill.). The wax seal of the Goudstikker firm is on the back of the frame.} …; collection Hendricus Egbertus ten Cate, (1868-1955), Almelo, 1930;{Hofstede de Groot Notes, RKD.} …; collection Sir Henri W.A. Deterding (1866-1939); by whom donated to the museum with XX other paintings, 1936

Rijksmuseum (SK-A-3256). Schenking van de heer H.W.A. Deterding, Londen

Literatuur

• De oude Meesters van de stad Amsterdam : schilderijen tot 1800, p. 231

• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 57. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

Bron: Robert Bargmann


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Riviergezicht bij winter


Riviergezicht bij winter, door Aert van der Neer (1603/4 - 1677)

Op het ijs buiten de wallen van een stad vermaken mensen zich met colven en schaatsen.

Olieverf op paneel. Drager 53 x 67 cm.Signatuur: initialen in monogram

Rijksmuseum, Amsterdam (SK-A-290), verworven in 1814

Tentoonstellingen

• Vermeer, Rembrandt and the golden Age of Dutch Art: Masterpieces from the Rijksmuseum, Amsterdam - 3

Paris, 27-sep-2009 t/m 7-feb-2010

• Vermeer, Rembrandt and the golden Age of Dutch Art: Masterpieces from the Rijksmuseum, Amsterdam

Vancouver (Canada), 9-mei-2009 t/m 13-sep-2009

• The Golden Age - Highlights from the Rijksmuseum - II - A Kobe, 25-okt-2005 t/m 15-jan-2006

• The Golden Age - Highlights from the Rijksmuseum - I - A

Melbourne, 24-jun-2005 t/m 2-okt-2005

Literatuur

• L'âge d'or hollandais : de Rembrandt à Vermeer avec les trésors du Rijksmuseum, p. 138-139, cat.nr. 52

• Vermeer, Rembrandt and the Golden Age of Dutch art : masterpieces from the Rijksmuseum, p. 122

Bron: Do Smit


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Riviergezicht in de winter

Riviergezicht in de winter, geschilderd tussen 1645 en 1670 door Aert van der Neer (1603/04-1677).

Riviergezicht bij winter. Op het ijs van een breed water buiten een stad vermaken mensen zich met colfspelen, schaatsen en rijden in de arrenslede. Op de voorgrond een eendenkooi, rechts in de verte een molen, links de torens van de stad

Provenance

Verzameling Edward Gray, Harringhay/Londen; van de kunsthandelaar Albertus Brondgeest, gekocht door Adriaan van der Hoop, 1839; legaat aan de Stad Amsterdam, 1854; Museum Van der Hoop, 1854-1885; bruikleen aan Rijksmuseum, 1885

Olieverf op doek, 64 x 79 cm. Opschrift linksonder op boomstam

Rijksmuseum, Amsterdam (SA 7562). Legaat 15 maart 1854
Download
Afbeelding in groter formaat (zie bijlage; tif, 12.5 MB)

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Rivierlandschap in de winter

Rivierlandschap in de winter, door Aert van der Neer (1603 - 1677)

Winterlandschap met schaatsers en colfspelers op een bevroren rivier, een stad in de verte bij dreigend weer, toegeschreven aan Aert van der Neer

Herkomst

• Kunsthandel J. Goudstikker, Amsterdam, inv.no. 2688 (als Aert van der Neer)

• Hermann Rasch, Stockholm en anonieme veiling bij Frederik Muller Amsterdam, 13 maart 1951, lot 53, als A. van der Neer

Tentoonstellingen

• Amsterdam, Kunsthandel Goudstikker

• Tentoonstelling van Hollandsche Winterlandschappen uit de 17e eeuw, 8-29 februari 1932, no. 50, als Aert van der Neer

Literatuur

• Catalogus Goudstikker, 1930, no. 46, met afbeelding • W. Schulz, Aert van der Neer, 2002, p. 173, no. 153, als 'probably authentic' (Gerestitueerd aan Marei von Saher, december 2016)

Veiling

• Ven Spengen, Hilversum, dinsdag 13 december 2016. Getaxeerde waarde € 6.000 - € 8.000

Bron: Jaap Röell

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, ​Schaatsers bij de Montelbaantoren in Amsterdam
Schaatsers bij de Montelbaantoren in Amsterdam, door Aert van der Neer in het Album Amicorum van Jacob Heyblocq (p. 133)
Album amicorum van Jacobus Heyblocq (1623-1690), rector van de Latijnse school te Amsterdam. Amsterdam [etc.], 1645-1678.

Contemporaine zwarte leren band met goudstempeling.

Bevat 196 inscripties, waaronder 41 tekeningen, 2 gravures, 3 knipwerkjes en een titelpagina in een cartouche van bladeren. Papier, 310 pp., ill. 92×153 mm.

Studenten en hun vriendenboeken in de zeventiende eeuw
In de tijd van Jacob Heyblocq (1623-1690) zijn vriendenboeken (in het Latijn alba amicorum) vooral populair onder studenten die van universiteit naar universiteit reizen. Ze nemen de kleine boekjes mee op reis. Wanneer ze mensen ontmoeten die ze niet willen vergeten, vragen ze hun iets in hun album te schrijven. Dat zijn meestal korte citaten en uitingen van vriendschap met een datering en een ondertekening. Soms laten de studenten hun portret in het album zetten of het familiewapen. Het album reist met de student mee totdat zijn studie klaar is, en verdwijnt dan meestal in een lade.
Heyblocqs ambities met zijn album
Jacob Heyblocq pakt het iets anders aan. Hij is nog wel student theologie in Leiden als hij in 1645 met het album begint, maar op de eerste pagina maakt hij direct duidelijk dat hij veel meer wil dan een standaard vriendenboek.
Heyblocq richt zich in het Latijn tot de ‘grootste, geleerdste, nobelste’ mensen van zijn tijd en zegt dat hij naast al zijn verplichtingen maar één groot plezier in het leven kent: kijken naar albumbijdragen. Hij vraagt ‘de grootste denkers van deze eeuw en koninklijke hoogheden’ om ‘briljante bijdragen’ te schrijven in dit ‘gedurfde boek’. Hij belooft dat na de dood van de schrijvers wat zij geschreven hebben zal blijven voortbestaan.Wie schrijft die blijft, zeggen we tegenwoordig.

Heyblocqs beroemde Amsterdamse ‘vrienden’

Heyblocq maakt werk van zijn ambitie. Na zijn studie gaat hij lesgeven aan de Latijnse school aan de Nieuwe Zijds in Amsterdam. Amsterdam is in de ‘gouden’ zeventiende eeuw een wereldstad waar wetenschap, kunst en cultuur tot grote bloei komen. Rond 1660 wordt Heyblocq rector van zijn Latijnse school en door deze positie komt hij in aanraking met de culturele elite van Amsterdam. Dichters, professoren , tekenaars en schilders vraagt hij om een bijdrage.
Bijzondere bijdragen in Heyblocqs album
De meeste bijdragen zijn een stuk uitgebreider dan de gebruikelijke vriendschapsbetuigingen. Veel gedichten zijn voor de gelegenheid gemaakt. Ze zijn over het algemeen in het Nederlands of het Latijn.
De naam Heiblocq wordt vaak als inspiratie gebruikt. Een heiblok is het zware blok van de heimachine waarmee palen in de grond worden geslagen.
Zo dicht Joost van den Vondel, een van Nederlands beroemdste schrijvers uit de zeventiende eeuw:
Jakob, pryst ghy eeuwigh werck,
Bouw geen huis, veel min een kerck
Op den veengront van elcks zin,
Want die gronden zacken in;
Schoon men hout noch Heiblocq spaer.
Veengront dreight u met gevaer. [p. 11)
Met andere woorden: Bouw (je leven) liever op de rots van eeuwige waarden dan op de moerasgrond van de waan van de dag. Veengrond is en blijft onstabiel, ook als je palen en een heiblok gebruikt.
Ook Rembrandt van Rijn levert een bijdrage. Hij tekent in 1661 een geliefde scène uit de Bijbel, het moment dat Jezus door zijn ouders in de tempel wordt voorgesteld aan Simeon.
Het rijkste vriendenboek van Nederland
Met al die beroemde bijdragen is dit het rijkste vriendenboek uit de Nederlandse geschiedenis. Geen enkel ander album is zo mooi geïllustreerd. We vinden er prachtige landschappen in getekend, maar ook mythologische scènes verfraaien het boek, bijvoorbeeld met een tekening door Gerbrand van den Eeckhoudt, een leerling van Rembrandt.
Het boek bevat ook uitgewerkte tekeningen met een passende, wijze spreuk:
Wat is den Mens alleen?
Daar valt niet om te Schaacken
Dus vindt ick geen partuur,
zoo moet ick ’t Schaacken staacken.
Heyblocqs album en de Koninklijke Bibliotheek
Het album amicorum van Jacob Heyblocq wordt in 1901 aan de KB geschonken door U.M. Kneppelhout-Van Braam.

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Skaters and Colf Players on a Frozen River

Skaters and Colf Players on a Frozen River bordering a Village. 1660s. Aert van der Neer (1603/4 - 1677)

Oil on canvas. 117 x 163,5 cm / 46 x 64.3 in. Sgned lower center with monogram: AVDN

References

• catalogue: Aert van der Neer catalog raisonné, 1923, 545

Auctions

• Sotheby's, New York. 4 June 2015, 10:00 AM EDT, Master Paintings, Property from the collection of Dr. Hilary Koprowski and Dr. Irena Koprowska. Lot 52. Estimate 30,000 — 50,000 USD; lot sold. 274,000 USD

Provenance

• J.A. Versijden van Varick, Leiden; • His sale Leiden 29 October 1791, lot 22, for 26 guilders, to Kleynenberg; • With Thomas Agnew and Sons, London, 1920; • Anonymous sale, London, Christie's, 18 March 1955, lot 22, to Leger Galleries, London;1 • Anonymous sale, London, Christie's, 2 April 1976, lot 20; • Anonymous sale, London, Christie's, 6 June 1984, lot 188; • Anonymous sale, London, Sotheby's, 2 July 1986, lot 146, for £80,000; • Where purchased by Dr. Hilary Koprowski.  

Literature

• C. Hofstede de Groot, A Catalogue Raisonné, 1923, vol. VII, p. 494, cat. no. 545; • W. Schulz, Aert van der Neer, Doornspijk 2002, p. 184, cat. no. 203 (as present whereabouts unknown).

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Skating and Colf Playing on a Frozen River

Skating and Colf Playing on a Frozen River, by Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

This painting shows numerous people (some fifty or sixty) skating or playing colf on a frozen river. On the banks of the river cottages, trees, windmills, and a few spectators can be seen. In the foreground is a group of boats.

Oil on canvas. 373 x 484 mm (estimate)

Brighton Museum, UK (FA000003 / 303). Given by Captain Haynes before 1900.

A related painting is recorded in Hofstede de Groot no. 483.

Exhibitions

• Brighton Loan Exhibition, 1874

• Dutch Landscape Painting, Laing Art Gallery, Newcastle upon Tyne, 1983, cat. no. 54

Literature

• Rogers, D., Brighton Art Gallery and Museum: Catalogue of Paintings in Oil, before 1837, Brighton, 1964, pp. 34

• Wright, C., Dutch Landscape PaintingNewcastle upon Tyne, 1983, pp. 72, ill. p. 73

• Schulz, W., Aert van der Neer, Doornspijk, 2002, pp. 129.

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel, Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Skating and Colf playing on the Dike

Skating and colf playing on the Dike, by Aert van der Neer

495 x 610 mm

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Skating scene with colf players

Skating scene with colf players: figures on a river flowing through a village. Aert van der Neer (or imitator; 1603 - 1677)

This view along a frozen Dutch river is by an imitator of Aert van der Neer. The scene is full of activity, with people fishing, skating and playing colf, an early Dutch form of golf. On the left a small boat is icebound. A man waves for help after slipping on the frozen bank of a canal that runs alongside the river to the left. The work successfully emulates Neer's method of suggesting bitter cold by means of a restricted palette of ice blue, grey, brown, black and white, but apart from this and its subject matter it fails to look like Neer, especially in the treatment of figures and sky. Neer was inspired by the subject matter and composition of Flemish winter scenes, such as those of Hendrick Avercamp (1585-1634), and his restricted palette appears to have been influenced by the 'tonal' style that began to spread from Haarlem in the 1620s and 1630s.

Oil on canvas. Unframed: 52.3cm x 73cm; framed: 68.9cm x 92.1cm

Manchester Art Gallery (1979.480), Manchester, UK. Bequeathed by Mr and Mrs Assheton-Bennett

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Snowfall on a village beside a frozen canal


Dorp aan een bevroren kanaal bij een sneewbui, door Aert van der Neer

Snowfall on a village beside a frozen canal, by Aert van der Neer

Donkere wolken hangen boven het dorp. Op het ijs bevinden zich kolfspelers en schaatsers. Links in de verte een kerk.

Olieverf op paneel/Oil on panel. 41,5 x 53,5 x 1 cm. Buitenmaat: d 7,0 cm (drager incl. SK-L-2380) Gesigneerd linksonder: AV DN (initialen in monogram)

Herkomst/Provenance according to RKD

• private collection D.A.J. Kessler-Hülsmann, Kapelle-op-den-Bos. - 1940-03 • Rijksmuseum, Amsterdam (SK-A-3329). Schenking van de heer en mevrouw D.A.J. Kessler-Hülsmann, Kapelle op den Bosch. Maart 1940

Herkomst/Provenance according to Rijksmuseum

…; ? sale, Louis Miéville (Paris), London (Christie’s), 31 March 1922, no. 92 (‘A frozen river scene: Daylight. A town on a river: Winter, with numerous figures on the ice. On Panel, 16 x 21½ [40.6 x 54.6 cm]’), ₤ 1,029, to Williams;{Copy RMA.} ….; ? sale, W. Lockett Agnew, Esq. et al. [anonymous section], London (Christie’s), 15 June 1923, no. 101, £110.5, to S. J. Smith;{Copy RKD; copy RMA.} …; collection Dominicus Antonius Josephus Kessler (1855-1939) and Mrs A.C.M.H. Kessler-Hülsmann (1868-1947), Kapelle op den Bosch, near Mechelen;{Note RMA.} donated, with xx other objects, by Mrs A.C.M.H. Kessler-Hülsmann to the museum, 1940

Literatuur/Documentation

• Van Thiel et al. 1976 , p. 411 , met afb. en opgave van herkomst en literatuur

• Aanwinsten 1940-1946 : tentoonstelling van schilderijen, beeldhouwkunst, meubelen, kunstnijverheid, teekeningen en prenten, verworven in de jaren 1940-1946, p. 17-18, cat.nr. 32

Bron/Source: Do Smit


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Uitgestrekt winterlandschap met ijsvermaak

Uitgestrekt winterlandschap met ijsvermaak op een bevroren rivier, door Aert van der Neer

Extensive winter landscape with people on a frozen river, by Aert van der Neer

Het schilderij verkeert in vrij slechte toestand, waardoor veel van de originele verf niet meer aanwezig is.

Olieverf op doek. 45 x 64,8 cm. Gemonogrammeerd rechtsonder: AVDN (dooreen)

Herkomst/Provenance

• private collection kardinaal Joseph Fesch, Rome. - 1845-03-17 geveild

• private collection Schultz van Haegen, Aerdenhout (Bloemendaal) - 1968 gesignaleerd voor 1968

• Private collection , inv./cat.nr Neurenberg 1968 - gesignaleerd na 1968

• Private collection , inv./cat.nr Zuid-Duitsland 1991 - gesignaleerd na 1991

• art dealer , inv./cat.nr Duitsland; 2013-07 - gesignaleerd

Veilingen/Auctions

• Christie's, Londen (Engeland), 1968-03-29, lotnr. 84 • George (Rome) 1845-03-17 - 1845-04, lotnr. 167. Inbrenger kardinaal Fesch • Lempertz (Keulen) 1991-05-27, lotnr. 80

Literatuur/Documentation

• Schulz 2002 , nr. 207 , met opgave van herkomst, als 'mogelijk Aert van der Neer' Correspondentie

• corr. EDT (2013-07)

Bron/Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter in Holland: Skating Scene

Winter in Holland: Skating Scene, c 1645, by Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Oil on panel. Overall: 54.61 x 69.85 cm (21 1/2 x 27 1/2 in.); framed: 32.25 x 38.25 x 4 cm (12 11/16 x 15 1/16 x 1 9/16 in.). Lower left, in monogram, first and last two letters in ligature: AV DN / 1645

Provenance

• Madame de Falbe, Luton Hoo and London; (her sale, Christie, Manson & Woods, London, 19 May 1900, no. 118, as dated 1655

• (P. and D. Colnaghi, London). Sir George Donaldson, by 1902; (his sale, London, 1906). purchased 1907 by William A. Clark [1839-1925]; bequest 1926 to the Corcoran Gallery of Art, Washington

• acquired 2014 by the National Gallery of Art.

Exhibitions

• 1959 - Loan Exhibition. Masterpieces of the Corcoran Gallery of Art: A Benefit Exhibition in Honor of the Gallery's Centenary, 1959, unnumbered catalogue, repro. • 2001 - Antiques to Impressionism: The William A. Clark Collection, Corcoran Gallery of Art, Washington, 2001-2002, unnumbered catalogue, repro.

Literature

• 1907 - Hofstede de Groot, Cornelis. A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century. 8 vols. Translated by Edward G. Hawke. London, 1907-1927: 7(1923): 455, 460, nos. 551, 567, 568.

• 1907 - Hofstede de Groot, Cornelis. Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten holländischen Maler des XVII. Jahrhunderts. 10 vols. Esslingen and Paris, 1907-1928: 7(1918): 495-496, 501, nos. 551, 567, 568.

• 1925 - Carroll, Dana H. Catalogue of Objects of Fine Art and Other Properties at the Home of William Andrews Clark, 962 Fifth Avenue. Part I. Unpublished manuscript, n.d. (1928): 130, no.65

• 1928 - Corcoran Gallery of Art. Illustrated Handbook of the W. A. Clark Collection. Washington, 1928: 49.

• 1932 - Corcoran Gallery of Art. Illustrated Handbook of the W. A. Clark Collection. Washington, 1928: 52.

• 1955 - Breckenridge, James. D. A Handbook of Dutch and Flemish Paintings in the William Andrews Clark Collection. Washington, 1955: 32, repro.

• 1959 - Corcoran Gallery of Art. Masterpieces of the Corcoran Gallery of Art. Washington, 1959: 12, repro.

• 1966 - Stechow, Wolfgang. Dutch Landscape Painting of the Seventeenth Century. Kress Foundation Studies in the History of European Art 1. London, 1966: 93, 95, 485, no. 182. repro.

• 1969 - Bachmann, Fredo. Das Leben des Aert van der Neer. Weltkunst, 1969: 1348-1349.

• 1982 - Bachmann, Fredo. Aert van der Neer. Bremen, 1982: 48-49, no. 34, repro.

• 1986 - Sutton, Peter C. A Guide to Dutch Art in America. Washington and Grand Rapids, 1986: 299-300, no. 452.

• 1987 - Sutton, Peter C., et al. Masters of Seventeenth-Century Dutch Landscape Painting. Exh. cat. Rijksmuseum, Amsterdam; Museum of Fine Arts, Boston; Philadelphia Museum of Art. Boston, 1987: 39-40, fig. 54

• 1992 - Sutton, Peter C. Dutch & Flemish Seventeenth-century Paintings: The Harold Samuel Collection. New York, 1992: 127, 129, no. 1, repro.

• 1994 - Sutton, Peter C., and John Loughman. El Siglo de Oro del Paisaje Holandés/The Golden Age of Dutch Landscape Paintings. Exh. cat. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Madrid, 1994: 152, no. 1, repro.

• 2001 - Coyle, Laura, and Dare Myers Hartwell, eds. Antiquities to Impressionism: The William A. Clark Collection, Corcoran Gallery of Art. Washington, DC, 2001: 23, 69, repro.

• 2001 - Janson, Anthony F. "Note on the Permanent Collection: An Unpublished Nocturne by Aert van der Neer." The Picker Art Gallery Journal 6, no. 1 (2001-2002): 6-12, no. 5, repro.

• 2001 - Suchtelen, Ariane van, ed. Holland frozen in Time: the Dutch Winter Landscape in the Golden Age. Exh. cat. Royal Picture Gallery Mauritshuis, The Hague. Zwolle, 2001: n.p., no. 16, fig. 1.

• 2002 - Schulz, Wolfgang. Aert van der Neer. Translated by Kristin Lohse Belkin. Doornspijk, 2002: 142, nos. 7, 59, repro.

National Gallery of Art (2014.136.37), Corcoran Collection (William A. Clark Collection)

Source: Do Smit
Download
• Afbeelding in groter formaat (zie bijlage; jpg, 14.2 MB)

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Landscape

Winter Landscape, 1645. Aert van der Neer (1603–1677)

Aert van der Neer spent most of his life in Amsterdam where he specialised in moonlit and winter landscapes, painted with a subtle feeling for atmosphere and light effects. A variant of this painting also dated 1645, is in the Corcoran Gallery, Washington.

Oil on panel. 56 x 71 cm

The Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Oxford, UK (WA1998.52). Accepted by HM Government in lieu of Inheritance Tax from the estate of Elizabeth Alys Sandars and allocated to the Ashmolean Museum, 1998

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Landscape
Winter Landscape (late 1640s), by Aert van der Neer (1604 - 1677)
Oil on canvas. 22 x 27 in. / 55.9 x 68.6 cm
Provenance

Reportedly private Irish collection, before 1935, sold to [1]; (D. A. Hoogendijk, Amsterdam, 1935-at least 1936, sold to); Mr. and Mrs. David Birnbaum [later Bingham], New York, probably 1936-January 1952, given in trade to [2]; (Rosenberg & Stiebel, Inc., New York, January 1952-January 1953, sold to; Cincinnati Art Museum, 1953-present.
[1] According to a notation in the curatorial file.
[2] Records show that Hoogendick owned the painting in 1935 and 1936 and sold it to Birnbaum. The specific date of the sale is not known, but it was probably in 1936. Birnbaum definitely owned the painting by 1942 when he loaned it to Duveen Galleries, New York, Paintings by the Great Dutch Masters of the Seventeenth Century, October 8-November 7, 1942, no. 35. Birnbaum changed his name to Bingham sometime during 1945 or 1946. See correspondence, June 11, 2001.
Cincinnati Art Museum (1953.1), Cincinnati, USA. Gift of Audrey Emery
Source: Do Smit
Download
Afbeelding in groter formaat (zie bijlage; png, 3.45 MB)
Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Landscape

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op paneel. 38 x 57 cm

Veiling Sotheby's - Mak van Waay, Amsterdam. 9 juni 1977. Voormalige collectie Dr. H. Wetzlar

Bron: Stichting NGA Early Golf

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Landscape


Aert van der Neer (Gorinchem, 1603 - 1677, Amsterdam)

Van der Neer's special interest in effects of light and atmosphere found an ideal subject in the winter landscape. Here the brilliant illumination of the sunset is diffused throughout the landscape by its reflection in the ice.

This small, delicately painted panel is a mature example of Van der Neer's ice-skating scenes, and probably dates from about 1660. In this luminous picture, the sun sets over one of Holland's inland waterways. The icy landscape is described mostly in tones of rose and gray. Houses crowd the shoreline at either side. The towers of two village churches mark the recession on the left, which terminates at an overscaled windmill. A small sailboat is moored by the simple, snow-traced crane at the left edge of the composition. A few of the scattered skaters practice colf, a game resembling golf.

The great majority of Van der Neer's wintertjes (little winter scenes), which number more than two hundred, depict figures on a frozen river or canal. These mostly panoramic compositions are structured by receding riverbanks and vertical accents, and in general recall the designs of Hendrick Avercamp (1585–1634) rather than those of the younger painters who were active in the area of Haarlem and Amsterdam. This conservatism is a legacy of Van der Neer's training in his native city of Gorinchem, which did not, however, discourage his describing optical effects such as the sun's reflection, shadows cast by boats, and the sense of light and space infusing cloudy skies. Especially impressive in this picture is the way in which the brilliance of the sunset is diffused throughout the landscape. These qualities may be considered the artist's main concern, whereas predecessors such as Avercamp usually concentrated on the figures. For Van der Neer, humanity seems to represent not so much society as another aspect of nature.

Some of the painter's winter scenes of the 1640s are dated, but very few later examples are inscribed with a year. The undated examples are difficult to place chronologically; they reveal a remarkable lack of repetition, and pentimenti suggesting much invention ad libitum. The Met’s picture, however, is consistent in style with a group of small skating scenes that date from the late 1650s and early 1660s. (Adapted from Liedtke, 2007)

Oil on wood. 23,2 x 34,9 cm / 9 1/8" x 13 3/4" Signed lower left: AVN (AV in monogram)

The Metropolitan Museum of Art, New York, USA. The Michael Friedsam Collection, 1931 (32.100.11)

Provenance

• P. Calkoen (until 1781; his sale, Amsterdam, September 10, 1781, no. 99, for 61 florins to Nijman); • J. D. Nijman; Sir A. Robertson, Chatham, England; [Kleinberger, Paris and New York; sold to Friedsam]; Michael Friedsam, New York (by 1917–d. 1931)

Exhibitions

• New York. The Metropolitan Museum of Art. "The Michael Friedsam Collection," November 15, 1932–April 9, 1933, no catalogue.

• University of California at Los Angeles. March 15–April 30, 1954.

• Colorado Springs Fine Arts Center. June 15–July 31, 1955, no. ?

• New York. The Metropolitan Museum of Art. "The Age of Rembrandt: Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art," September 18, 2007–January 6, 2008, no catalogue.

Literature

• Guy Pène du Bois. "Famous American Collections: The Collection of Mr. Michael Friedsam." Arts and Decoration 7 (June 1917), p. 402.

• C[ornelis]. Hofstede de Groot. A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century. Ed. Edward G. Hawke. Vol. 7, London, 1923, p. 453, no. 543, as "Winter Sports on a Broad Frozen River: Sunset," a panel, 8 1/2 x 13 1/2 in., in the P. Calkoen sale, Amsterdam, September 10, 1781, no. 99, sold for 61 florins to J. D. Nijman, possibly this picture.

• Wilhelm R. Valentiner in The Michael Friedsam Collection. [completed 1928], p. 18, as "Winter Scene in Haarlem," signed AVDN, from the collection of Sir A. Robertson, Chatham, England.

• "Friedsam Bequest to be Exhibited Next November." Art News 30 (January 2, 1932), p. 13, prints Bryson Burroughs's survey of the Friedsam paintings.

• Josephine L. Allen and Elizabeth E. Gardner. A Concise Catalogue of the European Paintings in The Metropolitan Museum of Art. New York, 1954, p. 73.

• Peter C. Sutton. A Guide to Dutch Art in America. Grand Rapids, Mich., 1986, p. 191, dates it about 1660.

• Katharine Baetjer. European Paintings in The Metropolitan Museum of Art by Artists Born Before 1865: A Summary Catalogue. New York, 1995, p. 310, ill.

• Walter Liedtke. Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art. New York, 2007, vol. 1, pp. 510–11, no. 131, colorpl. 131.

• European Paintings in The Metropolitan Museum of Art by Artists Born before 1865: A Summary Catalogue

• Dutch Paintings in The Metropolitan Museum of Art. Volume I and II

Bron: Stichting NGA Early Golf, Do Smit


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Landscape at Sunset


Winter Landscape at Sunset, c. 1650 - 1655. Aert van der Neer (1603 - 1677)

Aert van der Neer specialised in painting scenes illuminated by the rising sun, or nocturnes with figures and buildings picked out by moonlight. This large landscape depicts a typical Dutch village at twilight with figures on a frozen river engaged in various activities including a game of colf. This painting, like most of the artist's work, is an idealised view of a town with two windmills in the middle distance, though van der Neer often included recognisable buildings in his pictures.

Oil on canvas. 104.5 x 145 cm. Inscription: ront ll (on tree-trunk) 'A V N' (in monogram)

On stretcher, auction stencil: '575B'. On reverse, label with a printed description of the painting in French.

New Walk Museum & Art Gallery, Leicester, UK (L.F15.1981.0.0; former accession: 15 A 1981). Gift from HM Government, 1979

Michael Levey suggested that this painting is identifiable with cat. no. 554 in Hofstede de Groot's Catalogue of Dutch Painters, vol. 7; this is the source of the possible early provenance to the D. van der Schrieck sale.

Provenance

• Possibly D. van der Schrieck sale, Louvain, 1861, lot 65, bought by Henry Farrer, London, 2, 100 francs; • H. A. J. Munro, Novar, by 1864; • possibly Charles Butler; by descent to Charles H. A. Butler; • given by the estate of Charles H. A. Butler to H. M. Government in lieu of tax, before 1979.

Exhibitions

• Possibly British Institution, London, 1864, cat. no. 4; • Dutch Landscape Painting, Laing Art Gallery, Newcastle upon Tyne, 1983, cat. no. 56.

Publications

• Groot, C. Hofstede de, Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten holländischen Maler, Paris, 1918, vol. 7, p. 456, cat. no. 554; • Wright, C., Dutch Landscape Painting, Newcastle, 1983, cat. no. 56, p. 98, ill. p. 75.

Source: Do Smit


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Landscape with a River, Cottage and Village Beyond

Winter Landscape with a River, Cottage and Village Beyond. (Attributed to) Aert van der Neer (1603 - 1677)

Oil on panel. 36.8 x 48.9 cm

National Trust for Scotland, Hill of Tarvit Mansionhouse & Garden (49.566). Bequeathed

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter landscape with colf players

Winterlandschap met colfspelers (Winter landscape with colf players) door Aert van der Neer.

Olieverf op doek. 30,5 x 41,3 cm. Gemonogrammeerd en gedateerd rechtsonder: AVDN / 1662 (AV ineen, DN ineen)

Particuliere collectie / Private collection (Küsnacht)

Literatuur

• Hofstede de Groot 1907-1928 , dl. 7 (1918), nr. 575 • Schulz 2002 , nr. 76 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter landscape with figures playing colf
Winterlandschap met colfspel (Winter landscape with figures playing colf) door Aert van der Neer

Olieverf op paneel. 50,8 x 72,9 cm. Gemonogrammeerd linksonder: AV DN dooreen. Datering ontbreekt

Collecties

• Particuliere collectie / Private collection Sao Paulo

2002 - gesignaleerd

Literatuur

• Schulz 2002 , nr. 209 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0001114924)


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Zicht over een bevroren rivier

Zicht over een bevroren rivier, ca. 1660, door Aert van der Neer

National Gallery, London

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter landscape with colf players on the ice

Winterlandschap met colfspelers op het ijs (Winter landscape with colf-players on the ice) door Aert van der Neer

Olieverf op paneel. 31 x 43,5 cm. Gemonogrammeerd linksonder op de muur van het eerste huis rechts: AVDN. Gedateerd op de achterzijde: 1647

Veilingen

• Sotheby's (Londen (Engeland)) 2001-12-13, afb. colour reproduction, lotnr. 12, met opgave van herkomst, tentoonstelling en literatuur

Literatuur

• Hofstede de Groot 1907-1928 , dl. 7 (1918), nr. 488 , met vermelding: op achterkant 1647 gedateerd • Schulz 2002 , nr. 227 , zonder vermelding van datering; afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0001114928)

Let op: watermerken in afbeelding van RKD

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Landscape with Figures on a Frozen Canal

Winter Landscape with Figures on a Frozen Canal, c. 1653 - 1656. Aert van der Neer (1603–1677)

Frozen canal with a village to the left. 'In the foreground a bank and to the left of centre a standing gentleman from behind; to the right of centre an ice-bound boat; at the very right three trees; on the left bank houses under trees, in the background two churches; on the right bank a group of houses and wind mill; snow clouds overhead'. (Schulz 2002)

Oil on canvas. 60 x 75 cm

Herkomst/Provenance

• private collection baron Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt, Amsterdam. - 1839 • private collection baron Arnold Willem van Brienen van de Groote Lindt, Amsterdam. 1840 - 1854 • private collection Thierry baron van Brienen van de Groote Lindt, Amsterdam/The Hague. 1854 - 1865 • art dealer Edward Speelman Ltd., London • Harold Samuel Collection, London • The Mansion House, London (England) , inv./cat.nr 32. 1988 - • Guildhall Art Gallery, London , inv./cat.nr 3743

Veilingen/Auctions

• Amsterdam, 1757-08-17, lotnr. 16 Naam koper : Huybert Ketelaer • H. de Winter en J. Yver, Amsterdam, 1776-06-19, lotnr. 152. Inbrenger: Huybert Ketelaar (Ketelaer). Naam koper : Wubbels • Exp.: Le Roy, Laneuville C. P.: Pillet (Paris) 1865-05-08 - 1865-05-09, lotnr. 20. Naam koper : Hertford

Tentoonstellingen/Exhibitions

• Grands & petits maîtres hollandais Salle du Jeu de Paume , Paris , 1911-04-28 - 1911-07-10 , nr. 101

• Panoramania! : the art and entertainment of the 'all-embracing' view Barbican Art Gallery , London (England) , 1988-11-03 - 1989-01-15 , nr. 44

• Dutch & Flemish seventeenth-century paintings : the Harold Samuel collection Barbican Art Gallery , London (England) , 1992-05-28 - 1992-07-19 , p. 127-128, nr. 42 met afb.

Literatuur/Documentation

• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , dl. 7, nr. 521 • Janssen 1988 , p. 121 • Schulz 2002 , dl. 1, p. 135 nr. 32, dl. 2, zwart-wit afb. nr. 24 • S. Avery-Quash, 'The Travel Notebooks of Sir Charles Eastlake', The Walpole Society 73 (2011) dl. 1, p. 546

Guildhall Art Gallery, London (UK). (3743)

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter landscape with ice skaters and elegant figures
English, Nederlands
Winterlandschap met schaatsers en elegante figuren, door Aert van der Neer
Winter landscape with ice skaters and elegant figures, by Aert van der Neer
Olieverf op doek/Oil on canvas. 58 x 68,5 cm. Gemonogrammeerd middenonder: AVDN (AV ineen, DN ineen)
Herkomst/Provenance
• Robert Noortman Gallery, Maastricht/London (2002 - gesignaleerd)
Literatuur/Documentation
• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , dl. 7 (1918), nr. 482
• Schulz 2002 , nr. 228 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur
Bron/Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter landscape with people playing colf

Winterlandschap met colfspelers (Winter landscape with people playing colf) door Aert van der Neer

Olieverf op doek. 59,5 x 79,5 cm. Gemonogrammeerd rechtsonder: AV DN. Datering ontbreekt

Collecties

• private collection Ivan Toergenev • private collection Gustave Rothan, Parijs 1890-05-29 • art dealer Charles Sedelmeyer, Parijs 1894 - • Particuliere collectie / Private collection Engeland

1991 - ten tijde van de tentoonstelling bij kunsthandel Hoogsteder

Tentoonstellingen

• The Hoogsteder exhibition of Dutch Landscapes Hoogsteder & Hoogsteder , The Hague , 1991-03-12 - 1991-05-12 , cat. nr. 26

Literatuur

• Hofstede de Groot 1907-1928 , dl. 7 (1918), nr. 574 • Schulz 2002 , nr. 212 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Rijksbureau voor Kunsthitorische Documentatie (RKD, 0001114934)

Let op: watermerken in afbeelding van RKD

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Landscape with Skater and Colf Players

Winter Landscape with Skater and Colf Players (about 1655), by Aert van der Neer (about 1603 - 1677)

Aert van der Neer specialised in painting moonlight scenes and winter landscapes. In his view he managed to capture the subtle effects of light and colour in the wintry climate. A large number of people have gathered on the frozen river for entertainment. Some are ice skating of playing a game of colf while others are enjoying a leisurely stroll with their family members and pet dogs.

Although a windmill can be seen at right, this view is probably imaginary and does nog depict a particular location.

Oil on panel. 56 x 71 cm. Signed in monogram and dated: AVDN 1645

Ashmolean Museum of Art and Archeology, Oxford (WA1998.52). Accepted by H.M. Government in lieu of Inheritance Tax from the estate of Elizabeth Alys Sandars and allocated to the Ashmolean Museum, 1998.

Literature

• White 1999, p. 96

Source: Anna Koldeweij
Download
• Afbeelding in groter formaat, met enkele retoucheerbare reflecties (zie bijlage; jpg, 2.45 MB)

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Landscape with skaters and a colf player

Winter Landscape with skaters and a colf player on a Frozen River, by Aert van der Neer (1604 - 1677)

Oil on panel. 285 x 400 mm / 11.22" x 15.74"

Hallwyl Museum, Stockholm (HWY XXXII:B.99.)

Provenance

• Frederik Müller & Cie., Amsterdam

• C.U.Palm, Bukowskis, Stockholm

• Wilhelmina von Hallwyl, Stockholm 1904

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Landscape with Skaters and Colf Players

Winter Landscape with Skaters and Colf Players. c. 1650 - 1655.

Oil on canvas. 57 x 75 cm

Guildhall Art Gallery, London (UK) (3742). Bequeathed by Lord Samuel, 1987

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Landscape with Skaters and Colf Players at Sunset

Winter Landscape with Skaters and Colf Players at Sunset, by Aert van der Neer (1604 - 1677)

Oil on canvas. 98 x 126,5 cm / 38.5" x 49.8"

Liechtenstein Museum. Hohenbuchau Collection, on permanent loan to Liechtenstein, The Princely Collections, Vienna

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Landscape with Skaters and Colf Players on a frozen river near a Village
Oil on canvas. 70 x 100.5 cm / 27 1/2  x 39 1/2  in.
Auctions
• Sotheby’s, Old Masters, 3 May 2017, 10:30 AM BST, Lot no 109 Property from an private Irish Collection . Estimate 7,000 - 10,000 GBP; Sold 12,500 GBP

Provenance
• Mrs Szyazka, Berlin;
• Sir George Donaldson;
• With Kunsthandel J. Goudstikker N.V., Amsterdam, 1932;
• The Rt. Hon Viscount Lee of Fareham;
• By whom sold, London, Christie's, 28 June 1929, lot 34, for £ 1700, to Agnew;
• With Thomas Agnew and Sons, London, by whom advertised in The Burlington Magazine, May 1935;
• Anonymous sale, London, Sotheby's, 27 November 1963, lot 60, for £1,600 to Goyen.
Exhibitions
• Amsterdam, Kunsthandel J. Goudstikker N.V., Tentoonstelling van Hollandsche Winterlandschappen, 6–9 February 1932, no. 46;
• Dordrecht, Dordrecht Museum, Nederlandse Landschappen uit de 17de Euew, July – August 1963, no. 91. 
Literature
• Kunsthandel J. Goudstikker N.V., Tentoonstelling van Hollandsche Winterlandschappen, exh. cat., Amsterdam 1932, cat. no. 46;
• J. Nieuwstraten, 'Dutch landscapes at Dordrecht', Apollo, 1963, vol. 79, no. 19, pp. 226–27, cat. no. 184, reproduced;
• W. Schulz, Aert van der Neer, Doornspijk 2002, p. 175, cat. no. 166 (as Van der Neer).

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Landscape with Skaters and two colf players

Winter Landscape with Skaters and two colf players, 17th century, by Aert van der Neer (1603 - 1677)

State A. Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Landscape with Skaters on a Frozen Waterway

English, Nederlands

English

Winter Landscape with Skaters on a Frozen Waterway (c. 1650 - 1655), by Aert van der Neer

A specialist in winter scenes and moonlit and twilight landscapes, Aert van der Neer was born in Amsterdam but lived in his youth in Arkel near Gorinchem, where he came in contact with the local landscapists, Jochem (1601/02-1659) and Raphael Govertsz Camphuysen (c. 1597/98-1657). Van der Neer had begun painting winter scenes by 1641 and dated several winter landscapes in the 1940s, but virtually none in his later years. Consequently it is difficult to establish a chronology for these pictures, but the figures' costumes offer some clues. Those of the skaters and citizens in the present work, for example, point to a date in the early to mid 1650s, when Van der Neer seems to have been very active. It is typical of the artist's winter scenes in depicting a frozen, centrally receding waterway with numerous tiny skaters and promenading spectators of all classes silhouetted against the ice. On the low bank in the foreground, figures sit to watch or stand to socialise and converse beside large fishing traps and baskets. One gentleman addresses the ball in a game of colf (the predecessor of modern day hockey and golf), while other groups, one beside a vessel frozen in the ice on the left and another farther back, try their skill at this popular pastime. In the distance a horse-drawn sleigh makes its way across the ice. Along the narrow bank on the left the dark branches of leafless trees and the gables and spires of an unidentified town rise up into the icy air. More than two thirds of the scene is devoted to sky and the clouds are tinged with slate blue and yellow. Although the paint surface has suffered abrasion, one can still appreciate the colourful atmospheric effects for which Van der Neer is renowned. In some respects Van der Neer's compositional devices are old fashioned, returning to spatial formulae that Hendrick Avercamp had introduced in the first decade of the century. The latter's additive designs, which piled skaters up the surface of a frozen river stretching to a vanishing point on the central horizon, had been superseded by the winter scenes of Esaias van de Velde and other Haarlem artists, who introduced greater diagonal unity and more natural atmospheric effects. The next generation of winter landscapists, including Isack van Ostade (1621-1649) and Jan van de Cappelle (1626-1679), preferred more intimate, focused designs centring on a few motifs. But Van der Neer, who was older than either of these painters though something of a late bloomer, reverted to the time-honoured, encyclopaedic winter scenes with their community-wide compositions that Avercamp had popularised forty years earlier. However Van der Neer revitalised these retardataires designs with original contributions, namely an unprecedented responsiveness to coloured light and atmosphere. We do not know how Van der Neer's contemporaries responded to these inventions but there is some evidence to suggest that he may only have been an amateur painter with limited impact. Like other artists of the period, he maintained a second career as an innkeeper, and like one of his sons, was described in documents of 1659 and 1662 as a wyntapper (taverner). In the latter year he went bankrupt. The inventory of his belongings placed very low values on his paintings (mostly five guilders or less) and it is possible that he curtailed his artistic production after his business failings. At the end of his life he seems to have lived in impoverished circumstances, dying in his native Amsterdam in 1677. Peter C. Sutton

Oil on canvas. 61 x 85.2 cm; with frame 85 x 100 cm

Carmen Thyssen-Bornemisza Collection on loan at the Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Nederlands

Wintervermaak op het ijs, door Aert van der Neer

Olieverf op doek. 61 x 85.2 cm; met lijst 85 x 100 cm

Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter landschap, probably in Amsterdam

Winterlandschap, waarschijnlijk te Amsterdam, uit ca. 1650 van Aert van der Neer (1603 - 1677)

Winterlandscape (circa 1650 AD, probably in Amsterdam) made by Aert van der Neer (1603 - 1677)

Gemäldegalerie, Berlin

Bron: http://www.sonofman.org/mammon...

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter Scene with Figures Playing Colf

English, Nederlands

English

Winter Scene with Figures Playing Colf, 1655 - 1660, by Aert van der Neer (1604 - 1677)

Aert van der Neer, a Dutch painter who worked primarily in Amsterdam, specialized in winter scenes and moonlit landscapes. Typical of his mature paintings, this composition is organized around a central body of water, which is bordered on the left by the thatched houses of a village and on the right by a community of cottages. The figures populating the scene endure the harsh weather conditions by participating in the pleasures of seasonal entertainment. Here, several skaters glide across the frozen river while two men enjoy a hearty game of colf played on the ice during the winter months. Despite the lively activity he depicts, the artist is mainly interested in conveying the winter season’s dramatic light and color effects. As such, the tinted light of the setting sun, as it is refracted by the clouds and moist atmosphere and reflects on the neutral landscape, provides the true subject of this enchanting painting.

Provenance

• Charles William Mills, 2nd Baron Hillingdon (1865-1919), by descent to; • Arthur Robert Mills, 3rd Baron Hillingdon (1891-1952), Camelford House, Park Lane, Middlesex, by 1891, by descent to; • Charles Hedworth Mills, 4th Baron Hillingdon (1922- ), (Christies, 7 July 1972, lot 18, to); • [Edward Speelman, A.G., Zug, Switzerland, to]; • The Norton Simon Foundation.

Oil on canvas. 22-1/4 x 30-1/2 in. / 56.5 x 77.5 cm

Norton Simon Museum (F.1972.35.P), Pasadena, California, USA

Source: Do Smit

Nederlands

Ongedateerd winterlandschap met colf spelende figuren, 1655 - 1660, door Aert van der Neer (1604 -1677).

Olieverf op doek. 56,5 x 77,5 cm

Norton Simon Museum (F.1972.35.P), Pasadena, California, USA

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winter scene with figures skating

Winter scene with figures skating, by Aert van der Neer

Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Wintergezicht op een vaart


Wintergezicht op een vaart door Aert van der Neer (1603- 9 november 1677).

Olieverf op paneel. 35 x 47 cm

Museum Het Catharinagasthuis te Gouda (NK2494)

Bron: Do Smit


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap
Winterlandschap uit circa 1640 van Aert van der Neer (1603/04 - 1677).
Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap


Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677), 1642

Olieverf op paneel. 51 x 93 cm

Private Collection, Hamburg

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie van Steven J.H. van Hengel


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap


Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op doek. 51 x 65,5 cm

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Brussel, België

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op doek. 64 x 78 cm

Museum der bildenden Künste, Leipzig, Duitsland

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op paneel. 40 x 54 cm

Kunstmuseum, Basel (Q 1958.28)

Bron: Stichting NGA Early Golf

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op doek. 49 x 60 cm

Kunsthistorisches Museum, Wenen

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op paneel. 40,5 x 54,2 cm; 16 by 21 1/4 inches. Signed with monogram

Veiling: Sotheby's London, 10 december 1980. Sold by order of His Grace The Duke of Beaufort, K.G., P.C., G.C.V.O. for £ 180.000

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op doek. 59 x 74 cm

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverg op doek. 37,5 x 51 cm

Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Duitsland

Bron: Stichting NGA Early Golf

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Tentoonstelling van 3 juli tot en met 15 september 1937 bij fa. D. Katz, Dieren, Spoorstraat No. 33-37

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap
Aert van der Neer (...?), Winterlandschap
Herkomst en verblijfplaats onbekend
Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op paneel. 31 x 49 cm; 12 1/4 x 19 1/2 inches. Signed with monogram AVDN

Gebr. Douwes, Amsterdam (1983). Voormalige collectie Goudstikker, Amsterdam (1932)

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op paneel. 50,8 x 66 cm

Voormalige collectie Earl of Crawford

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap

Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op doek. 88 x 116 cm

Uit de voormalige collectie Ph. Saltmarshe

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap


Aert van der Neer (1603 - Gorinchem 1677)

Olieverf op paneel. 44 x 61 cm

Kaiser Friedrich Museum, Berlijn

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap

Winterlandschap, door Aert van der Neer

Meer details niet beschikbaar

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap in de late namiddag


Winterlandschap in de late namiddag van Aert van der Neer (1603/04 - 1677).

De voorstelling suggereert dat een van de paaltjes op de voorgrond wordt aangespeeld.

Datering en verblijfplaats onbekend.


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap in een sneeuwbui bij doorbrekend zonlicht

Winterlandschap in een sneeuwbui bij doorbrekend zonlicht, tussen 1655 en 1660 geschilderd door Aert van der Neer (1603/04-1677).

Een colver bevindt zich op het ijs, ongeveer in het midden van het schilderij.

Olieverf op doek, 61 x 76 cm.

Particuliere collectie, by courtesy of David Koetser Gallery te Zürich.

Literatuur

• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina's 42 en 43. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4
Download
• Afbeelding in groter formaat (zie bijlage; tif, 98.7 MB)

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap met colfspelers en schaatsers

Winterlandschap met colfspelers en schaatsers uit ca. 1650 van Aert van der Neer (1603/4 - 1677).

Olieverf op houten paneel. 57 x 83,5 cm.

Ondertekend met monogram linksonder: AV DN

Particulier bezit (Tefaf 2009).

Bron: Robin Bargmann

Collecties

• Private collection Comte Henri Greffulhe, Parijs 1868 - vanaf 1868, daarna familiebezit

• Klaus Edel Galerie, Keulen 1996 - 1998 gesignaleerd

• Particuliere collectie / Private collection gekocht bij Klaus Edel, verkocht aan Noortman

• Art dealer Robert Noortman, Maastricht/Londen/Hulsberg 2000 - gesignaleerd Particuliere collectie / Private collection Verenigde Staten van Amerika 2011 - volgens website van kunsthandel Noortman

Veilingen

• Sotheby's (Londen (Engeland)) 1937-07-22, afb. black-and-white reproduction, lotnr. 73

• Christie, Manson & Woods (Londen (Engeland)) 1990-07-06, afb. colour reproduction, lotnr. 114

• Sotheby's (New York City) 2008-01-24, afb. colour reproduction, lotnr. 17 Inbrenger Verenigde Staten van Amerika particuliere collectie, met opgave van herkomst en literatuur

Literatuur

• Serendipity on Early Golf van Robin Bargmann, pagina 49. 2010. ISBN 978-90-816364-1-4

• Schulz 2002 , nr. 225 , afb. en opgave van herkomst en literatuur
Download
• Afbeelding in groter formaat (zie bijlage; jpg, 13.4 MB)

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap met colvers

Winterlandschap met colvers van Aert van der Neer (1603 - 1677)

Olieverf op eiken paneel. 23 x 34 cm. Monogram linksonder A. v. d. N.

Herkomst

• Aus der Schlossgalerie Aschaffenburg • kurmainzische Galerie Stock • Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakothek, München

Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakothek (6383), Munich, Germany

Bron: Do Smit
Download
• Duitstalige toelichting op dit schilderij (zie bijlage; pdf, 904 KB)

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap met gezicht op Zandvliet

Winterlandschap met gezicht op Zandvliet, uit ca. 1645 - 1650 door Aert van der Neer (1604 - 1677)

Zandvliet ligt net over de grens in België, ten noorden van Antwerpen.

Dit schilderij heeft J. Chereau geïnspireerd tot een kopergravure (zie het album Prenten in het tijdvak 1700 - 1885)

Olieverf op paneel. 25 x 36,5 cm. Gesigneerd en gedateerd: AVDN / 7 fe(bruaris) 16(?)5

Mauritshuis, Den Haag (0787), verworven in 1924 met steun van de Vereniging Rembrandt en particulieren

Herkomst

• Theodor Lang, Parijs

• Jules Porgès, Parijs

• kunsthandel F. Kleinberger, Parijs

• A. de Ridder en erven, Kronberg, 1910-1924

• verworven met steun van de Vereniging Rembrandt en particulieren, 1924

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap met houten brug bij enkele huizen

Winterlandschap met houten brug bij enkele huizen, door Aert van der Neer

Winter landscape with a woodend bridge near some houses, by Aert van der Neer

Olieverf op paneel. 38 x 49 cm. Gemonogrammeerd rechtsonder: AVDN (AV ineen, DN ineen)

Herkomst/Provenance

• private collection Sir Montague John Cholmondeley (2nd Bt.), Easton Hall (Grantham), - 1874 • private collection Lindlar • art dealer David Koetser, Zurich/New York; 1974 - volgens notitie op opzetkarton RKD

• private collection Edward William and Hannah Carter, Los Angeles (California). 1981 - 2003 in de tentoonstelling A Mirror of Nature in 1981

• Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles (California) , inv./cat.nr M.2003.108.1. Schenking mr. & mrs. E. Carter 2003 -

Veilingen/Auctions

• Christie's, Londen (Engeland), 1915-12-17, lotnr. 117, afb. zonder afbeelding • Christie's, Londen (Engeland), 1917-11-30, lotnr. 42, afb. zonder afbeelding Naam koper : Vanderkar • Christie's, Londen (Engeland), 1974-03-29, lotnr. 67, afb. zwart-witreproductie

Tentoonstellingen/Exhibitions

• A mirror of nature : dutch paintings from the collection of Mr. and Mrs. Edward William Carter Los Angeles County Museum of Art , Los Angeles (California) , 1981-10-13 - 1982-01-03 , cat. nr. 17

• A mirror of nature : Dutch paintings from the collection of Mr. and Mrs. Edward William Carter Los Angeles County Museum of Art , Los Angeles (California) , 1992-10-22 - 1993-01-17 , cat. nr. 17

Literatuur/Documentation

• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , (niet vermeld) • Bachmann 1982 , (niet vermeld) • Schulz 2002 , nr. 35 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Bron/Source: Do Smit
Download
• Afbeelding in groter formaat (zie bijlage; tif, 12.8 MB)

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap met molen bij opkomende storm

Winterlandschap met molen bij opkomende storm, ca. 1660, door Aert van der Neer

Winter landscape with a mill during a storm

Olieverf op doek. 61 x 76 cm. Gemonogrammeerd middenonder: AV DN (AV ineen, DN ineen)

Herkomst

• private collection Sir Frederick Lucas Cook (2nd Baronet), Doughty House (estate, Richmond, Surrey) , inv./cat.nr 294 (cat. 1914)

• private collection Sir Herbert Frederick Cook (3rd Baronet), Doughty House (estate, Richmond, Surrey), ten tijde van tentoonstelling Londen, 1929

• private collection Sidney James van den Bergh, Wassenaar. 1956 - 1973 • Private collection

Literatuur

• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , dl 7 (1918), nr. 531 • Schulz 2002 , nr. 65 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur. De waarschijnlijke datering komst van Schulz

Private collection. Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie (RKD 0001114920)

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap met rietsnijders

Winterlandschap met rietsnijders, door Aert van der Neer (Amsterdam 1603/1604 - 1677 Amsterdam)

Olieverf op paneel. 60,1 x 84,5 cm. Rechtsonder 'AVDN' (A boven V en ineen; D en N ineen)

Rijksmuseum Twenthe, Enschedé, Nederland (0427)

Bron: Stichting NGA Early Golf, beeldcollectie Steven J.H. van Hengel, Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap met schaatsende, sleeënde en colf spelende figuren

Winterlandschap met schaatsende, sleeënde en colf spelende figuren op een bevroren vaart (Winter landscape with figures ice skating, sleighing and playing colf on a frozen river) door Aert van der Neer

Olieverf op doek. 75,5 x 110 cm. Gemonogrammeerd rechtsonder: AV DN. Datering volgens Schulz 2002

Veilingen

• Sotheby's (Londen (Engeland)) 2012-07-04 - 2012-07-05, afb. colour reproduction, lotnr. 22. Inbrenger particuliere collectie. Naam koper : onbekend , 181250 GBP

Literatuur

• Schulz 2002 , p. 182, nr. 196 , afb. en opgave van herkomst en literatuur

Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD, 0000279900)

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap met schaatsenrijders

Winterlandschap met schaatsenrijders uit ca. 1660 door Aert van der Neer (1603/1604 - 1677).

Olieverf op paneel. 47,0 x 81,0 cm (doek); 67,0 x 101,0 cm (met lijst)

Museum Boymans van Beuningen (VdV 56), Rotterdam. Bruikleen Stichting Willem van der Vorm (1972)

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap met schaatsers

Winterlandschap met schaatsers, tweede helft jaren 1650, door Aert van der Neer

Olieveerf op paneel. 20 x 24 cm. Gemonogrammeerd linksonder: AV DN

Herkomst/Provenance

• Salomon Lilian Old Master Paintings, Amsterdam/Genève 2002 - gesignaleerd

Veilingen/Auctions

• Christie's (New York City) 2001-01-26, afb. kleurenreproductie, lotnr. 177, met opgave van herkomst en literatuur

Literatuur/Documentation

• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , dl. 7 (1923), nr. 487 • Schulz 2002 , nr. 240 , afb. in kleur en opgave van herkomst en literatuur

Bron/Source: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap met schaatsers en colfspelers

Winterlandschap met schaatsers en colfspelers, door Aert van der Neer (Gorinchem 1603 - 1677 Amsterdam)

Winter landscape with skaters and colf players

Olieverf op paneel. 30 x 42 cm. Gemonogrammeerd linksonder: AVDN

Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe (334)

Herkomst

• private collection Comte de Vence, Paris - 1761 • private collection Karoline Luise Markgräfin von Baden-Durlach, Karlsruhe 1761 - • Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe , inv./cat.nr 334

Auctions

• Remy, P. (Paris) 1761-02-09 - 1761-02-17, lotnr. 119 Naam koper : Jean-Henri Eberts for Karoline Luise

Literatuur

• Koelitz/Lübke 1887 , p. 96, no. 334 , as 'Kopie nach A. van der Neer'

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap met schaatsers en colfspelers


Winterlandschap met schaatsers en colfspelers, links een dorp, van Aert van der Neer

Winterlandscape with skaters and colf players, a village to the left

Olieverf op paneel. 26 x 61 cm. Gemonogrammeerd middenonder: AVDN (strengthened)

Auctions

• Sotheby's (London (England)) 2011-07-06 - 2011-07-07, afb. kleurenreproductie, lotnr. 26, with provenance, exhibition and literature

Bron: Do Smit


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap met schaatsers en colfspelers op een bevroren kanaal

Winterlandschap met schaatsers en colfspelers op een bevroren kanaal uit ca. 1670, van Aert van der Neer.

Winter landscape with villagers skating and pleying colf on a frozen canal

Olieverf op doek. 59,5 x 62 cm (liggende rechthoek). Gemonogrammeerd rechtsonder: AV DN

Auctions

• Sotheby's (London (England)) 2011-12-07 - 2011-12-08, afb. kleurenreproductie, lotnr. 231, with provenance, literature and exhibitions

Literatuur

• Schulz 2002 , p. 147, no. 81, ill. , as probably authentic

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap met schaatsers en colvers

Winterlandschap met schaatsers en colvers op een bevoren rivier door Aert van der Neer (1603/4 - 1677).

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winterlandschap met schaatsers, een slee en colfspelers bij zonsondergang

Winterlandschap met schaatsers, een slee en colfspelers bij zonsondergang, door Aert van der Neer

Olieverf op paneel. 23,8 x 37,7 cm. Gemonogrammeerd linksonder: AV DN (AV ineen, DV ineen)

Herkomst

• private collection Nicolaas Nieuhoff, Amsterdam • private collection William Theobald, London • private collection George Field, London 1856 • art dealer Duits & Co., Dordrecht/Amsterdam/London Geadverteerd in Burl. Mag. 104 (1962) nr. 717, pl. XIII 1962

Auctions

• de Winter & Yver Van der Schley, Amsterdam, Collectie Nicolaes Nieuhoff, 1777-0414 - 1777/04/17, lotnr. 147 Naam koper : Van Leyden, 71 • Christie's, Londen (Engeland), Collectie William Theobald, 1851/05/10, lotnr. 78 Naam koper : N(..)rton, 51 • Christie's (London (England)) 1992-04-15, afb. kleurenreproductie, lotnr. 25

Literatuur

• Hofstede de Groot 1907-1927 (English edition) , Vii, p. 452 & 457 nr. 555 • Waagen, G.F., Galleries and cabinets in Great Britain, Londen 1857, pp. 195-196

Bron: Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Winters stadsgezicht met schaatsers en arresleden


Winters stadsgezicht met schaatsers en arresleden op een bevroren gracht bij maanlicht, met een brug en kerk in de achtergrond, ca. 1660, door Aert van der Neer

Winterlandscape with figures and horse-drawn sleighs on a frozen canal by moonlight, with a triple arched bridge and a church in the background, c. 1660, by Aert van der Neer

Olieverf op doek. 43,8 x 62,4 cm. Gemonogrammeerd rechtsonder: AV DN (AV ineen, DN ineen)

Veilingen/Auctions

• Sotheby's (Amsterdam) 2006-11-14, afb. kleurenreproductie, lotnr. 94, met vermelding van herkomst en literatuur • Lempertz (Keulen) 2009-11-21, afb. kleurenreproductie, lotnr. 1065, met vermelding van herkomst en literatuur

Literatuur/Documentation

• Schulz 2002 , nr. 122

Opmerkelijk: Dit schilderij is afgebeeld in een gesigneerd en in 1747 gedateerd (zelf)portret van Peter Snijers (in veiling Sotheby's, Londen, 7 juli 1993) en tenminste één nachtlandschap van Aert van der Neer was in zijn bezit zoals blijkt uit zijn inventaris, opgemaakt na zijn dood

Bron/Source: Do Smit


Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Wintervermaak op het ijs

Wintervermaak op het ijs, door Aert van der Neer

Olieverf op doek. 55 x 69 cm

Wallace Collection, Londen

Bron: NGA Early Golf, Do Smit

Lees volledige artikel
Aert van der Neer (School), Winterscène op bevroren rivier
https://www.kunstauktionen-duesseldorf.de/produkt/winterszene-auf-gefrorenem-fluss/
Lees volledige artikel
Aert van der Neer, Schaatsers en colfspeler op het ijs - ca. 1650
Herkomst: The Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow (Ж-292 / F-292)

Schilder: Aert van der Neer

Techniek: Olieverf op hout

Afmeting: 29 x 37 cm
Lees volledige artikel