Palmmalie (Malie), ordonnantie Den Haag

Ordonnantie Palmmalie Baan Den Haag

Deze ordonnantie is ongedateerd, maar hoogstwaarschijnlijk ouder dan de ordonnanties van Leiden en Utrecht. De Maliebaan in Den Haag is in 1609 aangelegd.

Transcriptie
Men doet weten een iegelijcken van wat
staet ofte qualiteijt sij soude moegen sijn.
Dat alle persoenen hen wel extrect in 't speelen
in dese maliebaen, aen huijrder ofte sijnen
toesiender, telcken reijse eer sij in het spell
koemen sullen moeten betaelen drie schel-
lingen tot twee grooten 't stuck, ende uijt het spell
ofte baen gescheijden sijnde ende van nieus
weder innekoomende, sall opnieus betaelen.
Weder als vooren. Alles op te verbeurte
van drie pont van al grooten tot behoeve
van den huijrder. Van gelijcke die een malie
wil verhuijren, telckens sal moeten betaelen
boven 't gunt voorschreven is, drie schellingen
munt als vooren, ende soo ijemant onwillich
waere de gerechticheijt te betaelen,
sal daer vooren geexecuteert sijn met aff-
nemen van 't opperste kleet, off andersins
als vooren. Verder dat niemant sijn eijgen
gereetschap, 't sij van maeilies ofte
bollen sal moegen verhuijren aen
eenighe persoonen die in de voorschreven malie-
baen sullen speelen directelijck ofte
indirectelijck onder wat pretext het selve
oock soude moegen wesen in geender
maniere, dan alleen met consent
van den maliemeester.

Dit is de ordonnantie van s'Gravenhaege

In een vrije vertaling in hedendaags Nederlands luidt de tekst:

Bekendmaking van de voorwaarden waaraan iedereen moet voldoen.

Alle personen die op deze maliebaan willen spelen moeten elke keer voordat zij beginnen aan de pachter of zijn toezichthouder drie schellingen betalen.

Als zij opgehouden zijn met het spel of de baan verlaten hebben en opnieuw willen spelen moeten zij opnieuw betalen, zoals hiervoor aangegeven.

Op niet naleven staat een boete van drie pond, te betalen aan de pachter.

Degene die een malie wil huren zal telkens
boven hetgeen hierboven vermeld staat, drie schellingen moeten betalen.

Indien iemand onwillig is het verschuldigde bedrag te betalen kan deze gedwongen worden tot voldoening door verbeurdverklaring van zijn mantel, tenzij alsnog betaald wordt.

Niemand mag zijn eigen gereedschap, hetzij malies of bollen, verhuren aan personen die in deze maliebaan spelen, direct noch indirect, onder geen enkele voorwaarde tenzij met toestemming van de maliemeester.

Dit is de ordonnantie van 's-Gravenhage.

Regionaal Archief Leiden, Secretarie-archief 1575 - 1851, (voornmalig) inv/nr. 1048

Bron: Geert & Saar Nijs (www.ancientgolf.dse.nl/). De transcriptie is van Paul van de Wiel.