NGF Notulen - 1935

1935

Vergadering op 6 februari 1935 des n.m. 5 uur in het clubhuis der Haagsche Golf Club. Aanwezig de Heeren: Jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje voorzitter; E. Cremers (Noordwijksche); G. Andre de la Porte (Rosendaelsche); W.G. Janssen (Twentsche); Ir. K.M.A. Enthoven (Hilversumsche); Jhr. Mr. A. Calkoen van Limmen (De Pan); Mr. J.A. Grothe van Schellach (Eindhovensche); A. Goossens (Rotterdamsche); Ruys (Rotterdamsche); Tilman (); Eyken (Noordwijksche); [] R. Jansma (Amsterdamsche); Ankersmit (Sallandsche); Jhr. Mr. K. Huydecoper (De Pan); A.A. Diemer Kool (Kennemer); [] Horst (Enghuizen)en G.M. Del Court van Krimpen secretaris.
Afwezig met kennisgeving de afgevaardigden van Voorne en Domburg; van de Hattemsche G.C. is geen bericht ingekomen.
De Voorzitter opent de vergadering en heet de afgevaardigden der nieuwe clubs Sallandsche G. Club Ôde HoekÕ en Amsterdamsche Golf Club evenals de nu toegetreden Golfclub ÔEnghuizenÕ welkom; terwijl hij de heer Ruys als winnaar van de wedstrijd voor afgevaardigden de door de heer Goossens uitgeloofde prijs overhandigt.
De door de secretaris voorgelezen notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd; evenals de rekening en verantwoording voor 1934; nadat deze voor de vergadering door de Heeren Andre de la Porte en Calkoen was nagezien.
Voorgesteld wordt het Jeugdkampioenschap voortaan te splitsen in wedstrijden voor jongens en meisjes; hetgeen wordt goed gevonden.
Er zal voortaan ook een nationaal Amateurkampioenschap worden verspeeld; 18 holes matchplat. De heer Tilman vraagt of het dan niet gewenscht is deze niet in den Haag de verspelen; om de spelers uit andere plaats meer kans te geven; waarop de voorzitter antwoordt: Ôvoorlopig hopelijk niet; later wellicht eensÕ. Voor de Dames zal een dergelijk kampioenschap niet worden ingesteld; daarentegen worden [] door de Dames ook aanmoedigingswedstrijden gespeeld; waarvoor de Revue der Sporten wederom een beker beschikbaar stelde.
De finals der Kampioenschappen (Intern Amateur zowel als Dames) worden vastgesteld op 36 holes.
Wat de internationale wedstrijden betreft is; op voorstel van Frankrijk; besloten deze bij wijze van proef allen op opeenvolgende dagen in een land te spelen; hoewel dit systeem ook bezwaren met zich meede sleept; zoals o.a. langere afwezigheid; gaat men er meede accoord dit jaar te St. Germain tegen Frankrijk en Duitschland te spelen. Belgie heeft te kennen gegeven daar niet aanwezig te kunnen zijn en zal dus tegen dit land op een andere datum gespeeld worden.
De regeling van het wedstrijdprogramma wordt aan de secretaris overgelaten; die reeds eenige data voor de grootere wedstrijden openhoudt.
Hierna brengt de Voorzitter verslag uit van besprekingen aangaande het officieel orgaan gehouden eenerzijds met de heer Brongers van de Revue der Sporten; anderzijds met de heer Moorman. Beide zijn genegen een maandblad op te richten terwijl de heer Brongers eene finantieele regeling wenscht waarbij ongeveer f 6000;- aan abonnementen gegarandeerd [] [] []; heeft de heer Moorman echter nooit finantiele sterun gevraagd. De clubs zullen nader berichten of eenige steun of garantie verleend kan worden; terwijl de heer Snouck Hurgronje de besprekingen met genoemde heeren zal voortzetten. De heer Janssen waarschuwt nog dat men bij eenige afspraak een aantal paginaÕs moet reserveren.
De Heer Huydecoper vraagt hoe gehandeld dient te worden wat de inleggelden bij onofficieele wedstrijden; zoals veteranenwedstrijd; [] wedstrijd en dergelijken. Bepaald wordt bij dergelijke wedstrijden f 2;50 (per dag of per weekend) greenfee te laten betalen.
Bij officieele wedstrijden uitgeschreven door het Ned. Golf Comite; zal de dag voren vrij gespeeld mogen worden.
Bij de wedstrijden open voor leden van alle Ned. Clubs (bekers enz.) zal men de vorige dag f 1;- als greenfee moeten betalen (minimum).
Nadat [] Jansma de voorzitter bedankt heeft voor de woorden bij de aanvang tot de nieuwe clubs gericht wordt de vergadering omstreeks 7 _ ure gesloten.