NGF Notulen - 1942

1942

Notulen van de vergadering van 10 maart 1942 te 16 ure in het Restaurant Royal te Õs Gravenhage.
Aanwezig zijn de Heeren Jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje; Voorzitter; G.M. Del Court van Krimpen; Vice-Voorzitter; Jhr. Mr. W.F. Ro‘ll; Secretaris-Penningmeester; Jhr. H. Trip en Ir. E.M. van Berckel voor de Haagsche Golf Club; Jhr. Mr. A. Calkoen van Limmen en G. Haitsma Mulier voor de Utr. Golfclub ÔDe PanÕ; Mr. A.A. Diemer Kool voor de Kennemer G&C Club; Ir. K.M.A. Enthoven voor de Hilversumsche G.C.; A. Eyken voor de Noordwijksche G.C.; Ir. W.H. Boom en P. Van Delden voor de Twentsche Golf Club; Mr. J.E. Scholtens en J.R. Koning voor de Amsterdamsche Golf Club; Mr. F.D.E. Horst voor de Golf Club Enghuizen en de Rosendaelsche G.C.; Mr. J.A. Grothe van Schellach voor de Eindhovensche G.C.; Ir. W. Thunnissen en C.W. Verloop voor de N.B.G.C. Toxandria; A. Goossens en J. Ruys voor de Rotterdamsche G.C.; Mr. G. Van Zinnicq Bergmann voor de G.C. de Dommel en Ankersmit voor de Sallandsche G.C.
Van de Domburgsche en de Hattemsche G.C. is bericht van verhindering ingekomen.
Al de vertegenwoordigde vereenigingen verklaren rechtspersoonlijkheid te bezitten met uitzondering van Enghuizen.
De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hierna worden de notulen van de vergadering van 20 februari 1941 goedgekeurd.
De Voorzitter stelt voor om; ten einde erkenning als leidende sportorganisatie te verlangen; een vereeniging; welke rechtsopvolger van het thans bestaande N.G.C. zal zijn; op te richten en de erkenning daarvan als rechtspersoon aan te vragen.
Alle afgevaardigden verklaren door de vereeniging; welke zij vertegenwoordigen gemachtigd te zijn om tot de oprichting van de voorgestelde vereeniging mede te werken en geen bezwaar te hebben tegen de ontworpen statuten en huishoudelijk reglement. Met algemeene stemmen wordt vervolgens besloten om voor den tijd van 29 jaar op te richten een vereeniging; welke den naam zal dragen van Nederlandsch Golf Comite en haar zetel zal hebben te Õs Gravenhage.
Bij de daarna gehouden stemming wordt verkozen tot voorzitter Jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje en tot leden van het bestuur G.M. Del Court van Krimpen en Jhr. Mr. W.F. Ro‘ll welke zich bereid verklaren deze functies te aanvaarden.
Tenslotte stelt de Voorzitter voor om de statuten en het huishoudelijk reglement vast te stellen en het bestuur te machtigen de vereischte goedkeuring der statuten en daardoor de erkenning van de vereeniging als rechtspersoon aan te vragen; met dien verstande dat het bestuur gemachtigd zal zijn om hierin; mocht zulks noodig blijken; wijzigingen van niet principi‘len aard aan te brengen.
Hiertoe wordt met algemeene stemmen besloten waarna de Voorzitter de vergadering sluit.

Notulen van de vergadering op 10 maart 1942 te 16.30 ure in het Restaurant Royal te Õs Gravenhage. Aanwezig: dezelfde als in de vorige vergadering.
De Voorzitter opent de vergadering. De notulen van de vorige vergadering worden na voorlezing goedgekeurd.
Van de Domburgsche G.C. is bericht ingekomen dat de baan gevorderd is; weshalve de vereeniging voor hare lede; slechts weinig in getal; vrij spelen verzoekt op andere banen. Geen der afgevaardigden heeft hiertegen bezwaar.
Van de Noordwijksch G.C. is een plan ingekomen om foursomes over het gehele land te laten verspelen. De Voorzitter brengt de initiatiefnemers dank en betuigt zijn sympathie voor dit plan. Besloten wordt om voor wedstrijden volgens dit plan gespeeld vrijstelling van Greenfee te verleenen.
De Heer Enthoven brengt; mede namens den Heer Calkoen rapport uit over de rekening en verantwoording van de Penningmeester en stelt voor deze goed te keuren. Dit geschiedt; onder decharge aan de Penningmeester.
De bijdrage voor 1942 wordt wederom vastgesteld om f 0;50 per lid van de aangesloten vereenigingen.
Als spelregels en amateurbepalingen worden aangegeven dezelfde; die ook door de European Golf Association aangewezen zijn. Tevens wordt besloten om lid van het NOC te worden zodra de rechtspersoonlijkheid verkregen zal zijn en het maandblad ÔGolfÕ als officieel orgaan aan te wijzen.
Het voorstel voor het periodiek aftreden van de bestuursleden wordt vastgesteld. In 1943 zal aftreden Jhr. Mr. W.F. Roell; in 1944 G.M. Del Court van Krimpen en in 1945 Jhr. Mr. A.M. Snouck Hurgronje.
Bij de behandeling van het wedstrijdprogramma stelt de Voorzitter voor dit jaar ook geen landelijke competitie te spelen. De Heer van Zinnicq Bergmann vindt een competitie die verplichtingen medebrengt inderdaad bezwaarlijk maar voelt toch wel voor wedstrijden tegen andere clubs. Bij rondvraag blijkt dat een 7 tal clubs voor een beperkte competitie te vinden is zoodat besloten wordt dat deze vereenigingen onderling in overleg zullen treden. Ook voor deze wedstrijden zal vrijstelling van greenfee verleend worden.
Tenslotte deelt de Voorzitter mede dat de volgende Commissies zijn aangewezen: voor de Dames Mevr. Buma; Mevr. Fabius en Mevr. Schiff; voor de jeugd de Heeren W. Van Lanschot en Jhr. W. Snouck Hurgronje.
Hierna wordt de vergadering gesloten.